1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАРЖЫП, ЭШТИП, ШЫДЫРААЛААН...

Тес-Хемниң  хоочуннар командазы.

Июнь – чайның чылыг үези болгаш чүнү-даа кылырынга кончуг таарымчалыг ай. Бо айның ортан үезинде найысылалда 5 чыл стадио­нунга 50 хардан өрү назылыг хоочуннар аразынга спортчу хемчеглер дыка солун эрткен.

 Ырак-чоок кожууннардан келген спортчулар ол хүн эртежик-ле чыглып келгеннер. Баштай-ла командалар чыскаа­лып, кол шииткекчиге капитаннары рапорт­тарын дужааган. Ооң соонда хоочун спорт­чуларга РФ-тиң пенсионерлер эвилелиниң Тывада салбырының удуртукчулары, Пенсия фондузунуң даргалары, ТР-ниң күш-ажыл болгаш социал политика яамы­зының төлээлери байыр чедирип, спортчу чедиишкиннерни күзээн. Байыр чедириишкиннеринге немей, пенсия фондузунуң аныяк специалистери танцы-самын бараалгаткан. Оларга улай Кызыл хоорайның хоочуннар бажыңының төлээлери база самнай каапканнар. 

Улаштыр-ла хоорайдан болгаш кожууннардан келги­лээн 18 команданың аразынга маргылдаалар-даа эгелээн. Чаңгыс аай спортчу хептерлиг хоочуннарны көөрге, аныяксыг болгаш чиик-­чиик, дыка соруктуг киржип турдулар. Хоочун-даа болза, спорттуң сес аңгы хевирлеринге ойнап, мөөрейлешкеннер. Маңнаарынга, эштиринге, ча адарынга, шыдыраага, стол тен­низинге болгаш эстафетага могаг-шылаг чок киржип, ойнаан­нар. 

Спорт-биле эдержир болза-ла узун назылыг болур деп чоннуң чугаазы база-ла шын. Боларның аразында эң улуг назылыг хоочун Чыраа-Бажындан 84 харлыг Оолак Дар­жаевич Кара-Сал болду. Киржикчилерниң аныяа-ла 50 харлыг. Хоочун спортчулар командазы дээш дыка кызып турганнар. Спартакиаданың шупту хевирлеринге киржилгезин түңнеп кээрге, Чаа-Хөлдүң хоочуннар командазы тиилелгени чаалап алганнар. Ийи, үш дугаар черни Чеди-Хөл биле Кызыл хоорайның спортчулары алганнар. Арткан командаларга эки киржилгези дээш өртектиг белектерни болгаш хүндүлел бижиктерни тывыскан. Оон ыңай «Спартакиаданың эң улуг киржикчизи», «Эвээш чурттакчылыг суурнуң командазы», «ГТО-га тергиин түңнел» дээш аңгы-аңгы номинацияларга төлептиг болганнарга база шаңналдарны тывыскан. Ниитизи-биле хоо­чуннар шупту бир демниин көргүскеннер.

Спартакиадага тиилээн команда август айда Новосибирск хоорайга Бүгү-россияның хоочуннарының спартакиадазынга Тываның адын төлээлеп киржир. Күштүг, авааңгыр-кашпагай, демниг хоочуннар шыдаар боор дээрзинге бүзүреп каалыңар.

Юлия МАНЧИН-ООЛ,

ТР-ниң Пенсия фондузунуң парлалга албанының секретары.

Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруктары.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.