1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАСТЫҢ БОЛГАШ КҮШ-АЖЫЛДЫҢ БАЙЫРЛАЛЫ МАЙ 1-БИЛЕ!

Хүндүлүг чаңгыс 
чер-чурттугларым!
Чоннуң ынак байырлалы, Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы Май 1-ни таварыштыр сеткилимниң ханызындан байыр чедириишкинимни хүлээп ап көрүңер. Мен бодаарымга, бо хүннү байырлаары — бистиң ада-өгбелеривистен дамчып келген эки чаңчыл. Бөгүн ук ба­йырлалдың, совет үелерге бодаарга, политиктиг утказы өскерилген. Ынчалза-даа кол-ла утказы — чаңгыс демниң хүнү бооп хевээр арткан. Узун кыш эр­тип, агаар-бойдустуң чылып келгенинге шупту кады өөрүп, өг-бүлевистиң болгаш төрээн чуртувустуң чаагай чоруу дээш чогаадыкчы ажылдаар күзелдиг бис.
Күш-ажыл — хуу-даа, ниити-даа чедиишкиннерниң кол үндезини. Ынчангаш кайы-даа үеде чон чогаадыкчы, тургузукчу болгаш профессионал кижилерни үнелээр. Дошкун климаттыг, орук-чирии кадыр-берге, бүдүрүлге болгаш инвестиция курлавырларлыг Тываның ажыл-ишчи чонунга мындыг шынарлар эргежок чугула. Кысказы-биле чу­гаалаар­га, маңаа каш катап кызымаккай ажылдаары негеттинер.
Бистиң чонувус ындыг кызымаккай, ажыл-агыйжы улус. Экономиктиг берге байдалдарда бе­зин оларның хей-аъды, энергиязы болгаш күш-ажылга ынааның ачызында, республикавыстың үлетпүр болгаш көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезинге, ажыл-агыйның аңгы-аңгы адырларынга чедиишкиннери хөй, ажыл чок улустуң саны кызырылган. Чуртта экономиктиг кризис, саң-хөө политиказы дүшкүүрлүг байдалда турза-даа, эки түңнелдерлиг болганывыс дээрге силерниң  мурнуңарда салдынган сорулгаларыңарны чедип аар дээш тура-соруктуг ажыл-ижиңерниң түңнели-дир, эргим чаңгыс чер-чурттугларым.
Ылаңгыя төрээн Тывавысты бодунуң күш-ажылы-биле каас­тап чоруур кижилерге, оларның иштинде хоочуннарга, өөрүп четтиргенимни илередип тур мен. Олар биске бодунуң төрээн чуртунуң чечектелиишкини, бурунгаар хөгжүлдези дээш бедик харыысалгалыг ажылдап чоруур кижилерниң үлегер-чижээ болур. Ак сеткилдиг күш-ажыл, бот-боттарынга дузалажыры болгаш чаңгыс демниг болуру амыдыралга эргежок чугула дээр­зин хоочуннар амгы үениң салгалдарынга айтып берген.
Аныяк-өскен оларның чаң­чылдарын, арга-дуржулгазын долузу-биле шиңгээдип алган, ынчангаш төрээн республиказының болгаш чуртунуң сайзыралынга үлүг-хуузун киирер дээрзинге бүзүрээр мен. Бисте шиитпирлеттинмейн турар айтырыглар хөй, ынчангаш аныяктарга ук айтырыгларны шиитпирлээри дээрге боттарының бизнезин дилеп тып, талантызын илередип, энергиязын шын ажыглап, хей-аъдын көдүреринге улуг идигни бээр.
Май 1-биле, эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Байырлал хүннеринде боттарыңарның кадыкшылыңарга болгаш­ өг-бүлеңерге ажыктыг дышта­нырыңарны, аас-кежиктиг,  сагыш-сеткилиңер омак-сергек болурун күзедим!  
Тываның Баштыңы 
Ш. Кара-оол.
Хүндүлүг чаңгыс 
чер-чурттугларым!
Тыва Республиканың (пар­ламентизиниң) Дээди Хуралының мурнундан Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалын уткуштур Силер бүгүдеге изиг байырны чедирерин чөпшээреп көрүңер!
Май 1-ниң байырлалында бис хүннүң-не бодунуң күш-ажылы-биле чуртувусту байлакшыдып, ооң хөгжүлдезинге үлүг-хуузун киирип чоруур бүгү кижилерге өөрүп четтиргенивис­ти сеткиливистиң ханызындан илередир-дир бис. Шилип алган ажылынга долузу-биле бердинип, хамык күжүн ынаар углап, республикавыстың бурунгаар сайзыралынга дузазын кадып чоруур ак сеткилдиг кижилерниң күш-ажылының улуг байырлалы-дыр.
Ынчангаш бөгүн бодунуң шудургу ажылы-биле күрүневистиң экономиказын тургусчуп каан хоочуннарывысты база онзагай сактып демдеглеп, оларга курлак чедир мөгейип тур бис.
Май бир биске чуртувустуң байлак төөгүзүн  сагындырбышаан, бүгү чонну чаңгыс демниг кылдыр мөөңнеп чоруур болганда,  чер кырында чурттап чоруур бүгү-ле чоннарның аразында найыралдың болгаш тайбың амыдыралдың байырлалы-дыр. 
Ынчангаш частың чылыг ба­йырлалын уткуштур кижи бүрүзүнге быжыг найыралды, ажыл-ижинге бедик чедиишкиннерни, каң дег кадыкшылды болгаш өг-бүлезинге долу аас-кежикти күзеп йөрээп тур бис!
Хүндүткел-биле,
Тыва Республиканың 
Дээди Хуралының (парламентизиниң) 
Даргазы К. Даваа
Хүндүлүг чаңгыс 
чер-чурттугларым! 
Частың болгаш Күш-ажыл­дың байырлалы-биле силерге сеткилимниң ханызындан байыр чедирдим.
Майның 1 — онзагай байырлал. Үелер өскерлип турза-даа, ниитилелде чоннуң чаңгыс дем каттыжыышкыны өскерилбейн хевээр артар. Чүге дизе Май 1 бойдустуң мөңге оттуушкуну, тайбың болгаш тургузукчу күш-ажыл-биле холбаалыг.
Эргим өңнүктер, бистер ажылдап-даа, мурнувуста салдынган сорулгаларывысты чедип ап-даа шыдаар бис. Кижи бүрүзүнүң чедиишкиннери ниитиниң чаагай чоруунуң кол үндезини болзун! Частың бо кайгамчыктыг байырлалында силерге быжыг кадыкшылды, аас-кежикти болгаш бүгү-ле чүүлдерге чүгле экини күзедим!
Хүндүткел-биле, ТР-ниң Хөй-ниити палатазының 
даргазы Х.Д. Монгуш.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.