1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАҢГЫС-ДАА АШТЫРЫЫШКЫН ЧОККА...

Бо чылын прокурорлар шыдыраага, чиик атлетикага, сугга эштиринге, мини-футболга күжүн шенешкеннер.

РФ-тиң Чиңгине прокурорунуң оралакчызы спартакиаданы хаап турда, ооң киржикчилеринге Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле болгаш про­куратура органнарының ажыл­дакчыларының спартакиадазының доозулганы-биле байыр чедирген. Бо чылдагы спортчу маргылдааларның кол утказы — спортчу эки чаңчылдарны катап эгидери болгаш амыдыралдың кадык овур-хевиринче прокурорларны хаара тудары деп демдеглээн. Оон аңгыда Россия Федерациязының Президентизиниң чарлыын езугаар киирген ГТО комплекизиниң чамдык хевирлериниң күүселдези база болган деп айыткан.

Маргылдааларга РФ-тиң Чиң­гине прокуратуразының төп аппарадының, федералдыг бүгү округтарының прокуратураларының, Краснодар крайның чыынды командалары киришкен. Крым федералдыг округтуң спортчулары бо чылын бир дугаар ойнааннар. 

Маргылдааларның түңнели-биле ниити команда санынга При­волжье федералдыг округтуң спортчулары — 1-ги черни, Уралдың — 2-ги черни, мурнуу федералдыг округ — 3-кү черни ээлээн. Эрткен чылын 3-кү черни ээлээн Сибирьниң федералдыг округу бо чылын дөрткүзүнге четкен. Ынчалза-даа округ эр улус аразынга дүрген ойнаар шыдыраа талазы-биле тиилекчи болган. СФО-нуң төлээзи Игорь Шрамов бирги одуругну ээлээн. Херээжен 11 шыдыраачыларның аразындан бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Валерия Кууларга (Сибирьниң федералдыг окру­гу) чедер кижи чок болган. Ол түңнел оюнга чедир чаңгыс-даа аштырыышкын чок келгеш, Чиңгине прокуратураның төлээзи Ирина Баканованы тиилээш, бирги черни ээлээн.

Василий КРИВДИК,

Тыва Республиканың про­куро­рунуң улуг дузалакчызы.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.