1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАҢГЫС КУРЖАГ - ЧАҢГЫС ОРУК

Шолбан Кара-оолдуң март 30-де интернет четкизинде бижээн медээзи хөйнүң кичээнгейин ол дораан хаара туткан. Ындыг болур ужурлуг-даа. Чүге дээрге чугааның кол утказы бистиң келир үеде канчаар чурттаарывыска дорт хамаарылгалыг болуп турар.
«Сибирь Енисейи чер курлавырларын санаваска бе­зин тоолчургу бай оран.  Ол талазы-биле бисти, Сибирь чонун, мында чурттап чоруур улусту байыдар ужурлуг. Бис ол курлавырларны казып тыпкаш, садыг-саарылганың барааннарынче шилчидип шыдаар бис. Ындыг-даа болза ону чедип алырының бетинде шиитпирлеп алыр берге айтырыгларның бирээзи – аар өртектиг нарын-берге логистика-дыр. 
Орук-транспорт аргыжылга талазы-биле айтырыгга хамаарыштыр, Сибирьниң барык чартыы ХХI чүс чылда безин делегей картазында ак таңма болуп артпышаан. Тываның бурунгаар идип турар бүгү инфраструктурлуг төлевилелдерниң кол утказы –  ол ак таңмаларны узуткап, девискээрлерни кыска экономиктиг орук харылзаалары-биле тудуштурары, ылаңгыя кожа-хелбээ Моол болгаш Кыдат-биле кады ажылдажылга чугула.
 Ам бо хүнде бир дугаар шиитпирлээр айтырыгларның бирээзи – Тыва таварыштыр ол чурттар биле кызыгаар девискээриниң автоорук  шугумун тургузары. Бо айтырыгны эң-не бедик чадада эккелген бис. Ол дугайын­да «Хандагайты» эрттирилге пунк­тузунга хөй талалыг деп ста­тусту доктаадырының дуга­йын­да чазак шиитпири үнген. Р-257 федералдыг автоорук ма­гистралын ынаар шилчиткен дугайында шиитпир база бар. Орук кырының чадыын салыры ийи дугаар чыл уламчылавышаан. Бо бүгү бистиң Президентивис Владимир Путин биле Премьер-министр Д. Медведевтиң хайгаа­ралында. 
Тываның кызыгаарын үш дугаар чурттарга ажыдары чугула. Федералдыг албан черлериниң бюрократтыг чоруун эртпишаан,­ «Хандагайты» эрттирилге пунк­тузунга амгы үениң каайлы терминалын тургуспушаан, чурттар аразының харылзаазынга «но­гаан өңнү» бээр. Бо талазы-биле кожа чурттарның сонуургалы улуг. Бүгү-ле Енисей Сибириниң удуртукчу коллегаларымга бо айтырыг­ларны шиитпирлээринге дуза кадып деткиир дээрзинге бүзүрелим улуг. Ылаңгыя бо тө­левилелдерниң чугула херээ – апрель айда В.В. Путинниң Кыдатка болуп эртер «Чаңгыс куржаг – чаңгыс орук» деп чыы­жынга киржилгези болур. Бо төлевилел ол чыыштың кол айтырыгларының бирээзинге хамааржыр. Ону бурунгаар депшилгелиг кылдыр көөрү, Сибирьниң талазындан улуг сонуургалдыг болур ужурлуг. Бодунуң соңгу чүгүн сайзырадып алырынга «Чаңгыс куржагже» кирип турар Моол күрүнеге бо төлевилелге киржилгези база-ла ажыктыг. Ынчангаш тептиниптер чада бар.  Демнежип алгаш, бо төлевилелди боттандырып шыдаптар дээрзинге бүзүрелим күштүг. КЭФ-2029-туң эрткенинге хамаарышкан бодум таламдан сагыш-сеткилим, үзел-бодалдарым мындыг-ла-дыр, чаңгыс чер-чурттугларым!»

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.