1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧЕДИИШКИННИГ-ЛЕ БОЛЗУН!

Россия Федерациязының Күрүне Думазының Тывадан депутады Мерген Ооржак төрээн чуртунга келгеш, чонну хүлээп ап, оларның киирген билдириишкиннериниң болгаш чагыгларының талазы-биле ажылды организастап, депутат албан-хүлээлгезиниң талазы-биле өске-даа ажылдарны чоруткан. Депутат-биле ужуражып, Күрүне Думазынга ооң ажыл-херээниң канчаар эгелээнин сонуургаан мен.
– Мерген Дадар-оолович, Күрүне Думазынга ажыл силерниң ниитилел-политиктиг ажыл-чорудулгаңарда база бир чаа чада-дыр. Ону республиканың чурттакчылары аажок сонуургап турар. Ооң дугайында чугаалап берип көрүңерем.
– Силерниң айтырыгларыңарга харыылаарының мурнунда тыва чонумга өөрүп четтиргенимни илередийн. Күрүне Думазынга соңгулдалар үезинде мени деткип, меңээ көргүскен бүзүрели дээш оларга база катап улуу-биле өөрүп четтирдим. Соңгукчуларымның бүзүрелин кызымак ажыл-херээм-биле бадыткап, Күрүне Думазының депутадының эргелерин ажыглап, Тываның эрге-ажыы дээш бүгү күжүм, эртем-билиим, арга-дуржулгам-биле туржур мен.
Ам Күрүне Думазында ажылымның эгезиниң дугайында. Ол хамыктың мурнунда Күрүне Думазының чаа чедиги чыыжының бирги пленарлыг хуралы боору чугаажок. Ооң канчаар эрткени мээң амыдыралымда, сагыш-сеткилимде база бир уттундурбас болуушкун бооп артар. Бүгү делегейге ат-сураа эки билдингир эртемден, физика талазы-биле Нобель шаңналының эдилекчизи, 1995 чылдан бээр Күрүне Думазының депутады, депутаттарның эң улуг назылыы, 86 харлыг Жорес Алферов бирги пленарлыг хуралды ажытты. Төрээн чуртунуң хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузун киирген ат-алдарлыг кижини көөрү, ооң ханы уткалыг чугаазын дыңнаары солун, харын-даа кады ажылдаары меңээ өөредиглиг деп бодаар-дыр мен.
Россия Федерациязының Күрүне Депутаттың ажыл-херээ Думазының чедиги чыыжының бирги пленарлыг хуралынга Россияның Президентизи Владимир Путин кээп, Күрүне Думазының чаа составының ажылының эгелээни-биле депутаттарга байыр чедирди. "Күрүне Думазы, регионнарның парламентилери санал-оналдар солчулгазының шөлдери болур ужурлуг, ол ажылга Күрүне Думазынче кирбейн барган политиктиг партияларны база хаара тудар херек" деп Владимир Путин бодунуң чугаазынга демдегледи. Президентиниң бо пленарлыг хуралга келгени бистиң чуртувус белен эвес социал-экономиктиг болгаш политиктиг байдалда, оон уштунуп үнери Күрүне Думазындан база кончуг хамааржырының демдээ ол деп депутаттар билген.
Күрүне Думазының удуртулгазының соңгулдалары база эрткен. «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның мурнундан кордакчы Вячеслав Володин Күрүне Думазының чедиги чыыжының даргазынга соңгуткан. Ол кончуг байлак арга-дуржулгалыг күрүне ажылдакчызы болгаш политик. Россия Федерациязының Чазааның Даргазының оралакчызы, Күрүне Думазының бешки чыыжының Даргазының оралакчызы дээш өске-даа албан-дужаалдарга ажылдап чораан.
Уланчызын 2016 чылдың ноябрь 1-де үнген №127 "Шын" солундан номчуңар.
Шаңгыр-оол МОНГУШ
чугаалашкан.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.