1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧЕДИ-ХӨЛДҮҢ МАЛЧЫНЫ

Чеди-Хөл кожуунда эрес-кежээ, кызымак­кай ажылы-биле эки түңнелдерни чедип ап чоруур малчыннарның бирээзинге Элегес сумузундан Айдыс Чамыяң хамааржыр. 
Ол Кужур-Бажы деп черде кыштаанда чайын, күзүн белеткеп алган малының чемин, мал чылгаар дузун сөөртүп чедирип, кургаг өдээн бөлүп алган, мал-маганын онча-менди кадарып турар. Мал ажылынга сонуургалдыг болгаш, ол катты, кат-иезиниң 1993 чылда тургузуп алган көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезин өөнүң ишти-биле хүлээнип алгаш, хөгжүдүп, ажыл-ижин уламчылаан. Бо хүннерге чедир Чамыяңнарның малының бажы дыка өскен, эрткен чылын төрүүр 100 хойга онааштыр 98 хураганны онча-менди камгалап ап, Айдыс Юрьевич республиканың чемпион малчыннарының одуруунче бүзүрелдии-биле кирген. 
 Малдың чаш төлүн онча-менди камгалап алырының бир магадылалы малдың эдериштирилгезин зоотехниктиг негелделер ёзу­гаар үе-шаанда чорудары. Айдыс Чамыяң бо чылын ноябрь эгезинден коданында кошкарларны эккеп салган. Хойдан аңгыда малчынның коданында тыва өшкүлер, бода малы база бар. 
— Мал азыраарга, бай-шыдал­дыг чурттаар, өг-бүлевиске эътти болгаш сүттү четчир кылдыр алыр-дыр бис. Бо үеде бисти дүвүре­дип турар айтырыг, кокай аажок көвү­дээн, чылгы малче халдап туруп берди — деп, Айдыс Юрьевич дүвүрелин чугаалап турар. 
Каас-чараш бойдус чурумалдыг онзагай черлерниң бирээзи Чеди- Хөлдүң эрес, шудургу малчыннары мынчаар ажылдап чурттап турарлар.
Валерия Күжүгет,
«Чеди-Хөлдүң медээлери» солуннуң редактору.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.