1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧЕЖЕ СЫҢМАРЛАЖЫР БООР

Енисейниң солагай талакы эриин де дачаларның чурттакчылары, бистер, чайын-кыжын 13 дугаар автобус ка сыңмарлажып, хилинчектенип-ле турар бис. Чогум автобустар эвээш эвес, хөй-даа болза, кижилер саны шуут эмгежок, ынчангаш эртен-кежээ-даа шыгырт долу автобуска бастыктажып, сыңмарлажыр-дыр бис. 
Аргышкан улуг-бичии улустуң аразында кандыг кижи чок дээр: аарыг-аржык, бертик-межел, кырган-чөнүк, чаш өпеялар дээш-ле баар. Кыжын соокта автобус доктаамынга доңуп, чайын халыын изиг хүнге чиртип хинчектенир-дир бис. Ол автобустарның санын чүге элээн көвүдедир немеп болбас чүвел? Хоорайже ажылдаар кижилер, школаже өөренир ажы-төл дыка хөй-ле болгай. Ылаңгыя эртен эрте, дүште-даа улус сыңышпас, автобустар чамдыкта мырыңай доктаавайн өттүр кире бээр, автобус доктаамында артып калган хөй чон дараазындаазы кели-
рин манап, ажыл, өөредилгезинче озалдап турар. «Икарус» дээр узун автобустарны чүге көвүдедир чорудуп болбас чүвел?
Ол дачада чурум дыка багай. Эртен эрте-даа, орай кежээ-даа эзирик кижилер эңдерик боор. Ында садыгларда арага аймаа чок, ол хиреде эзириктер үзүлбес, араганы бүдүү садып турары илдең. Ону шыңгыы контрольга алза! Автобуска чаңгыс эзирик эр кижи кирип келгеш, ол-бо сөглеттинип, улуска шорлуп-ла чоруп бээр, ону хай дептер кижи шуут чок боор, корга-
ры ындыг чүве ыйнаан. Чурттакчы лар бот-боттарының дыжын бодавас, хүн дүлешпес. Кожалары дыңнап турда-ла, чокшур-кыржыр, эзирик шимээргээри дам баар.
Аныяк-өскенниң мөзү-бүдүжү шуут чаржынчыг апарган. Автобуска улуг назылыг, иштиг-сааттыг херээжен кижилер кирип кээрге, олудун чайлап бербес, көрбээ чеңнеп олургулаар. Ылаңгыя аныяк оолдар, уруглар ындыг боорга, шынап-ла чаржынчыг боор-дур. Өөреникчи оолдар, уруглар база ындыг, улуг улуска чайлап бээрин билбес, школага башкылары, ада-иелери хөй-ниити черлеринге, автобустарга канчаар алдынарының дугайында өөредип, кижизитпейн турар чүве ийикпе.
Аныяктар ойнаар, дыштаныр черлер чок. Спорт шөлү чок болганындан уруглар, оолдар автобус доктаамының девискээринде хол бөмбүүн ойнаан турар. Автобус эртер-дүжерге-ле бөмбүү-даа, боттары-даа машина адаанче кирип, дугуйга бастыргы дег.
Дачалар биеэде дег ээн турбас, ында чурттакчылар кыжын-чайын-даа чурттап турар. Бажыңнар дээрге, чаъс соонда мөөгүлер дег, эмгежок туттунуп турар. Ынчангаш чылдан чылче чурттакчыларның саны улам-на көвүдеп орар, улуг суур-биле дөмей апарган. Ындыг болган төлээде спорт шөлдери, клуб, библиотека тургу дег. Ногаажыдылга, огород ажылы уттундурган деп болур. Дачага канчап огород чок олурар чүвел? Эскерип көрүңер даан, солагай талакы дачаларда огородтуг чурттакчылар ховар. Чаъс соонда кудумчулар хөөлбектер-биле дола бээр, оруктарны кым-даа септеп, кылбайн турар. Кажан шагда кылып каан асфальтылыг орук эргижиреп, сандан үнген, чылдан чылче улам баксырап бар-ла чыдар.
Бо бүгү айтырыгларже хоорай чагырга-зы кичээнгейни углап, чогуур хемчеглерни алыр ужурлуг.
                                                                                                                                                                                  Светлана ДАЧЫН-ХӨӨ.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.