1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧИНЧИ ЧАЖЫРАРЫ

Ойнакчылар ийи бөлүкке үстүп алыр. Чинчини баштай чажырар таланы кандыг-бир арга-биле тодарадыр. Чинчини чажырар эргени чаалап алган тала бодунуң бир төлээзин, чинчи чажырар кижини үндүрер. Ук кижи улустуң дөгерезиниң холунга чинчини тудускан хевирни көргүспүшаан, ойнакчыларның иштинден бир-ле кижиниң холунга чинчини чажырып каар. Ойнакчылар дөгерези ийи холун чудуруктанып алгаш, көзүлдүр бурунгаар сунгулап алыр. Чинчини тывар таварылгада, доктааттынган чурум езугаар, бир азы үш кижиниң холдарын ажыдар. Бир эвес ажыткан холдарның кайы-бир ээзинден чинчини тып алган болза, өске тала чажырар, а тыппаан болза, дараазында чажырарда, ол-ла кижи база катап тывар ужурлуг.

Чинчини тып тура, бир кижиниң ийи холунуң чүгле бирээзин, өске бир кижиниң база чүгле бир холун ажыдарын чөпшээрээр.

Төнчүзү. Чажырган чинчини үш катап тыппаан таланы «шиидер». «Шииттирген» тала ниитизи-биле азы чинчи «дилээринге» хөй катап киришкен кижи чок болза, ырлаар, чок болза каргыраалап, хөөмейлээр азы чок болза каттырынчыг чүве чугаалааш, улус хөгледир,  шүлүктээр, танцылаар, айтырыгларга харыылаар дээн ышкаш шииткелдерни күүседир. «Шииткелди» күүсеткен сөөлүнде ол талага чажырары-биле чинчини бээр.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.