1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧОЛААЧЫЛАРГА ЧАА ЧЫЛДЫҢ "БЕЛЕКТЕРИ"

Тываны дугуй кырында республика дижир. Шынап-ла ындыг, респуб­ликада чаңгыс-ла автотранспорт – машиналар. “Демир аъттар­ның” ээлерин келир 2019 чылда кандыг “белектер” манап турарын көрүп көрээлиңер.
ОСАГОДА ЧАА ЧҮҮЛДЕР
Автотранспорт харыысалга­зының албан хамааты камгалалын (ОСАГО) реформалаар дугайында 2 чыл бурунгаар чарлаан. Аңаа хамаарыштыр хоойлу төлевилелин Күрүне Думазында сайгарып чугаалажып турар. Реформаның бирги чадазын чаа чылдың январь 1-ден эгелээр деп медээлер массалыг информация чепсектеринде көстүп кел­ген. ОСАГО-га (автотранспорт харыысалгазының албан хамааты камгалалынга) кандыг өскерлиишкиннер болурунуң ду­гайында тодаргай фактылар,­ сан-чурагайлар база бар. Чижээлээрге, ОСАГО өртээн төлээриниң чурумун өскертип, тариф планын тургус­кан, чүү хире өртектиг полис алырын транспорттуң ээзи дугуржуп ап болур апаар.
Амгы үеде ОСАГО-нуң өртээ кайы девискээрде чүү хире күчүлүг машинаны чолаачы ажыглап турарындан хамааржыр болза, 2019 чылдан ыңай машинаның ээзиниң чолаачы стажындан хамааржыр апаар. Чижээлээрге, чолаачы стажы эвээш аныяк чолаачылар хөй чыл стажтыг улуг назы-харлыг чолаачылардан хөйнү төлээр апаар. Полис өртээ орукка автотранспорттуң чоруурунуң чурумун үревээн чолаачыларга эвээш, а оруктарга шимчээшкин чурумун үрээн чолаачыларга көвүдей берип болур. Чиик авто­машиналарның ээлери 2018 чылда полис дээш 3 432 – 4 118 рубль төлеп турар болза, 2019 чылда доктааттынган өртектен 20 хуу эвээжедир азы көвүдедир төлеп болур. Машиназын док­таамал ажыглаар чолаачының ОСАГО өртээ, машиназын ында-хаая мунар чолаачылардан хөй болур. Машиназын каш акшага камгаладып алырын ооң ээзи боду билир. Чижээлээрге, озал-ондакка машина үрелгенин 4 муң рубльге, транспорт озал-ондаан­га бодунуң кемдээнин 5 муң рубль­ге камгаладып ап болур. Бир эвес чолаачының машиназы аар өртектиг, боду шыдалдыг болза, камгаладылга акшазын оон-даа хөй түңге кылдыртып ап болур. Амгы үеде ОСАГО полизиниң хуусаа­зы 12 ай, а 2019 чылда ооң хуу­саа­зын 3 чыл чедир чарып ап болур. 
ОСАГО полизи чок машина мунуп чорааны дээш, 2019 чылда торгаал – 800 рубль. Бо торгаалдың хемчээли чоорту өзе бээр чадавас. Чүге дээрге ОСАГО полизи чок чорааны дээш, харыысалганы күштелдирерин хоойлу төлевилелинде көрген.
ОСАГО полизиниң саазын хевиринден ойталаарын, ону электроннуг хевирге солуурун ОСАГО-ну реформалаарының хоойлу төлевилелинде киирген. ОСАГО полизиниң электроннуг хевирин хүлээп аптар болза, полис чок чоруп турар чолаачылыг машиналарны тускай электроннуг система-биле илередир апаар. Бо талазы-биле тус­кай төлевилелди Россияның улуг хоорайларында шенеп турар. 
ТОРГААЛДАР
Орукка транспорттуг чоруу­нуң чурумун үрээни дээш тор­гаалдарның акша хемчээли база 2019 чылда көвүдээр. Чижээлээр­ге, орукка автотранспорттуң чүү хире дүрген чоруунуң док­тааткан режиминден шакта 60 километр­ден дүрген чорааны, ону 2 катап катаптааны дээш, чолаачының автотранспорт башкарар эргезин 1 чыл дургузунда казыыр. Шим­чээшкин чурумунуң орукта шыйган азы орук кыдыын­да тургускан демдектерин сагываан дээш, торгаалдың хемчээли  500 рубль болгаш оон хөй бооп болур. 
Автотраспорттуң диагностика картазы чок чорааны дээш торгаал 2019 чылда тыптып кээр чыгыы, ооң хемчээли 2000 рубль боор чадавас. 
Чолаачыны кандыг чурум-биле торгаанының, бир эвес чолаачы ооң-биле чөпшээрешпес болза, канчаар хомудап (чаргылдажып) болурунуң чурумун, хуу­саазын ОШАЧКИ-ниң (ГИБДД) доктаалының артыы талазында бижип каан.
ОСАГО реформазының ду­­­га­­йында медээлерни массалыг информация чепсектеринден көрүп, автотранспорт харыысалгазының албан хамааты камгалалының полизин кажан, канчаар кылдырып алырының дугайында чаа чыл бүдүүзүнде ханы боданыры чолаачыларга артык эвес. 
Шаңгыр Моңгуш 
допчулалды белеткээн.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.