1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧОНУНГА АЖЫК-ДУЗАЛЫГ ЧОРААН

Хирлиг-оол Кыргысович Чамзы 1945 чылдың январь 15-те Улуг-Хем районнуң Хендерге сумузунга ажылчын өг-бүлеге төрүттүнген. 
Шагаан-Арыг хоорайның №2 ортумак школазын 1963 чылда дооскан. Ол чылын комсомол райкомунуң сүмези-биле прокуратурага ажылдай берген. Шериг албан-хүлээлгезинден 1967 чылда халажып келгеш, база-ла прокуратурага ажылын уламчылаан. 1972 чылда Свердловскиниң юридиктиг институдун дооскан соонда, республиканың кожууннарынга прокуратура шугумунга ажылдап, бодун бедик мергежилдиг юрист кылдыр көргүскен. Ооң ындыг шынарларын барымдаалааш, 36 харлыг район прокурорун 1981 чылда Тыва АССР-ниң Дээди Судунуң даргазынга томуйлаан. Ол аңаа 4 хире чыл ажылдаан. Халажылгаже үнген соонда, ол болчукчулап, юридиктиг консультация пунктуларын эргелекчилеп турган. Ооң эртем-билиин, эрге-хоойлу камгалаар органнарга улуг дуржулгазын барымдаалааш, 1990 чылда Тыва АССР-ниң Дээди Судунуң кежигүнүнге база томуйлаан. Ол аңаа 1997 чылга чедир ажылдаан.  Оралакчы прокурор эрге-дужаалдан Өвүр, Мөңгүн-Тайга, Тожуга улуг прокурор албан-дужаал чедир ажылдап чораан. Ооң соонда Барыын-Хемчик кожууннуң улуг прокурорунга ажылдаан.
Прокурорларның ажылы хамааты кижиге көзүлбес, олар дүн-хүн дивейн, уйгу-дыжын уттупкан ажылдап чоруурлар. Ооң-биле чергелештир өлүм-чидимниг херектер албан дүнеки үелерде болур. Оларны истээри, ажыдары колдуунда прокурорларга хамааржыр. Прокурорнуң ажыл-херээ хоойлу-дүрүмнүң күүселдезин хайгаараары болгаш хынаары. Хоойлу-дүрүмнү шын сагыыры харыысалгалыг эрге-дужаал тутканнарга, албатыларга-даа чаңгыс. Прокурорларны кожууннуң бурганы дээри-даа чоп. Ол кажан-даа Конституция хоойлузунуң талазында, чүгле РФ-тиң Чиңгине прокурорунга чагыртыр, харыысалгалыг-ла албан-дужаал.

Уланчызын 2016 чылдың ноябрь 24-де үнген №136 "Шын" солундан номчуңар.

Хүлер-оол ЧАМЗЫ,
РФ-тиң Журналистер эвилелиниң кежигүнү.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.