1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧУГУЛА АЙТЫРЫГЛАРНЫ САЙГАРГАН

Кызыл хоорайның Тө­лээ­лекчилер хуралының ээлчеглиг 38-ки сессиязы бо чылдың декабрь 13-те болуп эртен. 
Аңаа ниитизи-биле 15 айтырыгны чугаалажып көрген. Оларның аразындан кол айтырыглар «Тыва Республиканың Кызыл хоорай» хоорай округунуң 2016 чылдың 9 айларының бюджединиң күүселдези, «Тыва Республиканың Кызыл хоорай» хоорай округунуң 2017 болгаш планныг 2018 биле 2019 чылдарда социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң прогнозу, ол-ла чылдарда бюджеди болган.
Кызыл хоорайның 2017 чылда бюджеди дараазында кол көргүзүглерлиг боор кылдыр чугаалажып көрген: орулгаларның ниити түңү 2 478 579,3 муң рубль, а чарыгдалдарның ниити түңү 2 478 579,3 муң рубль.
Найысылалдың планныг­ 2018 биле 2019 чылдарда бюд­же­диниң кол көргүзүглерин база чу­гаалашкан. Хоорайның 2018 чылда орулгаларының ниити түңү 2 407 207,0 муң рубль, 2019 чылда 2 434 148,0 муң рубль бооп болур.
Планныг 2017 биле 2019 чылдарда «Тыва Республиканың Кызыл хоорай» хоорай округунуң өнчү-хөреңгизин хуужударының прогнозтуг планын база сессия­га сайгарып көрген. Хуужудар деп турар өнчү-хөреңгиниң даңзы­зынче хоорайның экономиказында чугула эвес объектилерни киирген. Оларны хуужутканындан хоорайның бюджединге элээн хөй акша-хөреңги неме­жип болур. Ниитизи-биле 10 объек­тини 2017 биле 2019 чылдарда хуужудар. Оларның аразында «Тывасвязьинформ», «Россияның почтазы» акционерлиг ниитилелдерниң бажыңнары, Кызыл хоорайда муниципалдыг казнага хамааржыр ажыглаттынмайн турар объектилер бар.
«Административтиг корум-чурум үрээшкиннериниң дугайында Тыва Республиканың Кодекизи» Тыва Республиканың Хоойлузунуң 14.5 чүүлүнче өске­рилгени киирер дугайында саналды база Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының ээл­чеглиг 38-ки сессиязынга депутаттар чугаалашкан. Ол өскерилге езугаар тус чер бот-башкарылга органнарының хоойлу езугаар негелделерин күүсетпээни дээш, албан-дужаал­дыг кижилерниң харыысалгазы шыңгыырап болур.
Кызыл хоорай мэриязының организастыг тургузуунга өске­рил­гелерни киирери, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хура­лының аппарадының тургу­зуун бадылаары дээш өске-даа чугула айтырыгларны Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хура­лының ээлчеглиг 38-ки сессиязы чугаалажып көрген.
Шаңгыр-оол МОҢГУШ.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.