1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧУГУЛА АЙТЫРЫГЛАРНЫ САЙГАРГАН

Россияның Журналистер эвилели­ниң даргазы Владимир Соловьев биле Журналистерниң делегей федерациязының төлээзи Тимур Шафир Тывага ажыл-агый аайы-биле кээп чораан. 

«Солуннарның кол редакторларының киржилгези-биле чаңчылчаан ужуражылгавыста төөгүлүг болуушкун немешкен –Россияның Журналистер эвилелиниң даргазы Владимир Соловьев биле ооң коллегазы, Журналистерниң делегей федерациязының төвүнден Тимур Шафир мында келген-дир. Кады ажылдажылга айтырыгларын, эрге-чагырганың ажык-чарлыын база журналисчи көрүштү шын илередириниң чугула айтырыгларын көдүрүп чугаалаштывыс – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаа­лаан. 

Журналистер дөрткү эрге-чагырганың төлээлери болгаш, хөй-ниитиниң үзел-бодалын хевирлээринге салдары улуг деп билир мен. Тыва дугайында эргижирээн дыка хөй дидир-дидирлер чоруп турар болгаш, чугаалажыр чүүлдер бар. Профессионал журналисчи организациялар удуртукчулары бистиң республиканы бүгү чаражы-биле, чедиишкиннерин база четпестерин үнелеп, канчаар барыл, ынчаар билип алырын күзеп тур бис». 

Ужуражылга үезинде интернет делгемнеринде уруглар болгаш элээдилерниң айтырыгларын база чугаалашкан. Ону тоомчага албайн барып болбас. 

«Оолдар, кыстарның салдынчаа, үзел-бодалының тапталчаа – эксперттер ниити­лежилгезиниң кичээнгейге алыр темалары ол, а журналистер ынаар сагышты салыр ужурлуг. Владимир Соловьев мени дыка өөртү. Россияның Журналистер эвилели журналисчи этиканың бөлүк дүрүмүн эде чаартыр планныын чугаалады. Журналистер эвилелиниң удуртукчузу Тываның эр кижилериниң ыдык дүрүмнериниң сөзүглелин бедии-биле үнелээн. Ону албан-биле тырттыргаш, Фейсбукче салып үндүрдү – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Россияның Президентизи Владимир Путин үш хонук бурунгаар «Россияның алдарлыг журнализи» деп атты тургузар дугайында Чарлыкка атты салганы, дыка эки. Журналист мергежил, шынап-ла, маадырлыг, ам шак ындыг ат күрүне шаңналдарының реестринче кирген. Аалчыларывыстан Тываның, ооң онзагай черлериниң база чонунуң дугайында эки дыңнадыгларны алдывыс. Россияның Журналистер эвилелиниң тыва регион салбыры бедик үнелелди алган. Аныяк журналистерге өөредилгелиг арга-дуржулгаларны база өске-даа профессионал хемчеглерни эрттирер планнар хөй. Кезээде оларны деткиир мен». 

Тываның Баштыңының айтырыынга ха­рыылап тура, Владимир Соловьев Журна­листер эвилели журналисчи этика дүрүмнерин чүге эде чаартыр деп турарынга тайылбырны берген. 

«Аныяктар мөзү-бүдүштүң үнелиг чүүл­дерге даянган турарын күзеп тур бис. Амгы кодексти интернет чок, амгы хем­чээлдер чок турда тургускан – деп, Владимир Соловьев чугаалааш, – Шолбан Кара-оол – Фейсбукта идепкейлиг ажыглакчы база социал четкилерде бижикчилер-биле харылзаалыг хөй эвес удуртукчуларның бирээзи деп демдег­лээн.   – Ам шупту чүве өскерилген, чуртталга шапкынчаан. Аңаа таарыштыр тургустунар херек». 

Профессионал журналист эвес-даа болза, дыка хөй российжилер боттары блогтарлыг, сөзүглелдерни бижип, янзы-бүрү ме­дээлерни берип азы бажынга кирген чүүлдерни бижип турарынче Россияның Журналистер эвилелиниң удуртукчузу ки­чээнгейни угландырган. – Ону номчуп турар бистиң хамаатыларывыс, четкиниң идепкейлиг ажыглакчызы биле журналист – ийи аңгы билиишкин дээр­зин билбестер. Журналист кижи бодунуң сөстери дээш харыысалгалыг». 

Россияның Журналистер эвилелиниң даргазы Владимир Соловьев, организа­цияның тыва салбырын быжыг бут кырында турар деп, мактаан. «Журналистер Эльвира Лифанова биле Надежда Антуфьеваны дыка эки таныыр. Кандыг номнар үндүрүп, чүнү канчап, кандыг эгелээшкиннерлиг дээш, оларның эки ажыл-херээн билир» – деп, Владимир Соловьев чугаалаан. 

Журналисчи организацияның удуртукчузу чуртта дыка хөй аныяк журналистерниң информация-биле ажылдаар деңнели куду деп демдеглээн. 

«Чуртка «Информ» деп аттыг өөредилге практумнарын эрттирер деп шиитпирлээн бис. Аныяктар аңаа боттарының билиг-мергежилин бедидер. Магадандан Калининградка чедир, бүгү чуртка, ындыг 26 шуулганга шупту киржир күзел бар. Чыгдынган чугула айтырыг­ларны эрге-чагыргага дыңнадыр бис. Ындыг шуулганнарның бирээзин Тывада бойдус-чурумалдыг «Алдын-Булак» девискээринге эрттирип база болур» – деп, Владимир Соловьев демдеглээн.

ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.