1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧУГУЛА АЙТЫРЫГЛАРНЫ ШИИТПИРЛЭЭР

2016 чылдың декабрь 6-8 хүннеринде Москва хоорайга болур IX Бүгү-россияның шииткекчилер шуулганының белеткел ажылдары дооступ турар. 2016 чылдын сентябрь айда Новосибирск хоорайга болган IX Бүгү-россияның шииткекчилер шуулганының Сибирь федералдыг округтан делегаттарның хуралынга Тываның төлээлери-биле кады Кызыл хоорай судунуң шииткекчизи Урана Майнак­овна Ооржак киришкеш келген. Урана Майнаковнадан делегаттарның хуралынга кандыг чугула айтырыглар сайгартынганын сонуургап айтырарымга мындыг тайылбырны берди: 
Хуралга Россия Федерация­зының Дээди Судунуң даргазы Вячес­лав Лебедев база Россия Федерациязының Дээди Судунуң чанында Суд департаментизиниң директору Александр Гусев болгаш Сибирьниң 12 регионундан – Бурятиядан, Даг Алтайдан, Хакасиядан, Красноярск крайдан төлээлер кээп киришкен.
Шииткекчилерниң ниитиле­жилгезиниң  төлээлери Россияның суд системазының ажыл-чору­дулгазының онза чугула айтырыг­ларын сайгарып чугаалашкан.
Бо хүнде шииткекчилер­ шуул­ганының түңнел докумен­тизиниң төлевилели ажылдап кылдынган. Бирги ээлчегде шуулганга кеземче болгаш хамааты хоойлуларын өскертири-биле холбашкан документилерни хүлээп алыр. Ылаңгыя РФ-тиң Кеземче болгаш Кеземче-чорудулга дүрүмнерин чаартырының дугайы болур. Кеземче дүрүмү бо чылын — 20 чыл, а Кеземче-чорудулга дүрүмү — 15 чыл болган. Бо чылдар дургузунда ийи дүрүмнерге 200-200 федералдыг хоойлуларны киирген. Шииткекчилерниң бодалы-биле чаа дүрүмнерни үндүрер эргежок чугула үе келген.
Ынчалза-даа ам дээрезинде судтар күштүг болуп турар хоойлуларны ажыглап турар болгаш шииткекчилер ниитилежилгези  хоойлуларны эде көөрүнүң дуга­йында айтырыгны катап көдүрер бодалдыг. Чүнүң дугайында чугаа чоруп турарыл? РФ-тиң Кеземче дүрүмүнче «кеземче үүлгедии» деп билиишкинни кииргеш, ол категорияга 2 чылга чедир хосталгазын казыыр кеземче ялазы   көрдүнген чиик кем-херек үүлгедиглерин хамаарыштырарын саналдап турар. 
РФ-тиң Дээди Судунуң даргазы Вячеслав Лебедев IX Бүгү-россияның шииткекчилер шуулганының Сибирь федералдыг округтан делегаттарның Новосибирск хоорайга болган регионнар аразының хуралынга кеземче хоойлуларын чымчадырының дугайында чугаалаан. Удавас езу барымдаалаан үндезиннер-биле сайгарлыкчыларны тудуп хоругдаа­ры болдунмас апаар дээрзин ол дыңнаткан. Чижээлээрге, буруудаттырган кижи дезе берип болур деп барымдааларны суд албан негээр апаар. РФ-тиң Кеземче дүрүмүнге чүгле улуг эвес, а ортумак аар чергелиг кем-херек үүлгедиишкиннери дээш  кеземче ялазын шииттирген деп санавайн барып боор кеземче үүлгедииниң категориязы көстүп кээп болурун база ол дыңнаткан. 
«Чыл санында российжи суд­тарның сайгарып көрүп турар хе­ректеринде улуг эвес кем-херек үүлгедиглериниң  херектери 55 хуу болуп турар. Аар эвес кем-херек дээш бир дугаар шииттирип турар кижилерге хамаарыштыр албан кеземче ялазының хемчеглерин ажыг­лаары күрүнеге эргежок чугула бе? Бистер ындыг болбас ужурлуг деп санап турар бис. Хамаатыга бодунуң үүлгедииниң ужур-утказын угаап бодаар арганы бээр херек. Кеземче ялазының уржуктары социал талазы-биле дыка аар» — деп, В. М. Лебедев демдеглээн. 
Уланчызын 2016 чылдың декабрь 1-де үнген №139 "Шын" солундан номчуңар.
Шеңне Чавынчак,
Кызылдың хоорай судунуң килдис начальниги.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.