1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧӨВҮЛЕЛДЕРНИҢ АЖЫЛЫН ТҮҢНЭЭН

Эрткен неделяның төнчүзүнде Кызылдың улусчу чогаадылга болгаш дыштанылга төвүнге республиканың адаларының алдыгы шуулганы болуп эрткен. Аңаа зал долу адаларны, чалаткан хоочуннарны болгаш кыс чоннуң төлээлерин Тываның улустуң хөөмейжизи Игорь Көшкендей ТывКУ-да өөренип турар студент оглу Ангор-биле кады игилге ойнап, аян тудуп байыр чедирген. Дараазында Кызылдың №5 гимназиязында адалар чөвүлели-биле «Тываның энерелдиг чүректери» аныяктар шимчээшкинниң кады белеткээни Тываның эр кижилериниң Дүрүмүнүң дугайында видеороликти көргүскен.
ТР-ниң Хөй-ниити палатазы­ның удуртукчузу, Тываның адалар чөвүлелиниң даргазы Хонук-оол Монгуш адалар шуулганын ажыдып тура, эрткен чылдарда адаларны өг-бүлениң езулуг чемгерикчилери болуру-биле сайгарлыкчы ажылче кыйгырып турган болзувусса, а бо чылын кичээнгейни кижизидилге ажылынче углаар бис дээрзин чугаалаан. Чижек кылдыр Бай-Тайганы көрээлиңер. Бо кожуунга хөй удаа чедип, назы четпээннер, аныяктар, чон-биле ужуражылгаларны эрттирип, оларның чаңгыс чер-чурттуглары чогаалчылар, композиторлар, күрүне, хөй-ниити ажылдакчыларының дугайында  сактыышкыннарны, беседаларны кылып берип, ат-алдарлыг спортчулар мастер-класстарны эрттирип, езулуг эр кижиниң мөзү-шынарын хевирлээр талазы-биле суртаал ажылдарын чорудуп келгенивис түңнелинде кожууннуң  аныяк-өскеннери, аныяктар, эр кижилер  эки тала­же түңнел үндүрген дээрзин бо сөөлгү хонуктарда агаар-бой­дустуң туруп көрбээн берге шыл­гал­далары көргүскен. Бай-Тайгага бир метр ажыг кылын хар чагган соонда, кожууннуң аныяк­тары, эр кижилер быжыг туруштуун, демниин көргүзүп, эки тураның бөлүктерин тургузуп, күш-ажылчы коллективтер-биле кады улуг харның уржуктарын чайладырынга дузалашканнарны чугаалаан. 
«Эрткен чылдың түңне­ли-биле Тываның адалар чөвү­лелиниң ажылы Россия Федерациязында чедиишкинниг ажылдап турар төлевилелдерниң би­рээзи болган. Бистиң ажылы­выстың арга-дуржулгазын солчуп, үлегер алыры-биле Татарстандан, Красноярск крайдан телефоннап турарлар бар. Бис­тер ажылды чаа-ла эгелеп тур ышкажыл бис. Дараазында мындыг адалар шуулганын эрге-хоойлу камгалаар органнарда  коллегаларывыс эрттирген болза деп бодал бар. Бо черлерде харыысалгалыг болгаш шалыпкын ажылдап өөренген хөй санныг эр кижилер ажылдап турар болгай. Арагалаашкынга болгаш корум-чурум үрээшкиннеринге удур хемчеглерни сайгарып чугаа­лажып тура, чаңгыс аай түңнелден үндүрүп көрзүвүссе кандыгыл» – деп, Хонук-оол Монгуш санал кылган.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң өмүнээзинден алдыгы адалар шуулганының делегаттарын Чазак Даргазының  оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Анатолий Дамба-Хуурак байыр чедирген.
Уланчызын 2016 чылдың ноябрь 22-де үнген №135 "Шын" солундан номчуңар.
Даш-оол МОНГУШ.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.