1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШАЛЫПЧЫ ШЕВЕРЛЕКЧИЛЕР

Үе-шагның бергелери турза-даа, республиканың хоорай, суурларында чаа тудуглар чылдың-на немежип турар. ТР-ниң Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызының медээлерин езугаар алырга, амгы үеде республика девис­кээринде тудуп турар тудугларның саны 327 чедип турар. Оларның аразында Кызыл хоорайның «Өдүген» аалчылар бажыңының чанында бедик каас-чараш бажың – чаа тудуп турар аалчылар бажыңы база бар. Амгы үеде ында тудуг ажылдарын доозуп турар.
Бо хүннерде ында иштики ажылдарны кылып доозары-биле хоорайның аңгы-аңгы тудуг организацияларындан монтажниктерниң, шеверлекчилерниң, электриктерниң, каасталга плиткалары эптеп салыр болгаш дузалал ажылдары кылыр ажылчыннарның он ажыг бригадаларын хаара туткан, ажыл бачым, чай чок.
Уран Ондарның шеверлекчилер бригадазы Кызылдың Спутник суурда дөрт каът чуртталга бажыңын тудуп турар «Титан» КХН-ге хамааржыр. Олар чуртталга бажыңының тудуун барык-ла дооскан, ам чүгле одалга системазынга кожары арткан. Амдыызында бо ажылдарны кылып доозуп турар аразында, Уран Ондарның бригадазы аалчылар бажыңының иштики шеверлел ажылдарын кылчып бээр сорулгалыг тускай керээ-биле мында ажылдай бергени бо.
Шеверлекчилер бригадазында хөй-даа эвес үш кижи ажылдап турар (Чурукта оң талазындан: Галина Лундуп, Уран Ондар, Алефтина Чебокчинова). Ындыг-даа болза олар даанган ажылының езулуг мастерлери-дир дээрзин прораб Александр Чемезов бүзүредип чугаалап турар. 
Ол, шынап-ла, ындыг болду. Эрткен чүс чылдың 70-80 чылдарында бүдүн Тывага ат-сураа диңмиреп турган Кызылдың 48 дугаар тудуг участогунга ажылдап тургаш, хоорайның улуг-биче тудугларын барык шуптузун тутчуп каапкан, ол үениң ат-алдарлыг аныяктар бригадазының кол өзээн тургузуп турган   ажыл-ишчи шеверлекчилер ол болду.
– Бо тудугнуң шеверлел ажылдарын  декабрь 20-ге чедир доозуптар  бис. Ооң соонда  Спутникте чуртталга бажыңын чылыдылга системазынга кожуптарга, иштики шеверлел ажылдарын кылыр. Улаштыр база кайда-ла ажыглалга киирер тудуг бар-дыр, ынаар чоруптар.  Ажыл чок черле олуруп шыдавас-тыр бис – деп чугаалааш, Уран Ондар каттырып кагды. 
Чаа 2017 чылда беш сылдыстыг аалчылар бажыңының тудуун ажыглалга киирер дээш, кызымак ажылдап турар шеверлекчилерге чедиишкиннерни күзеп каалыңар.
Даш-оол МОНГУШ.
Авторнуң тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.