1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШАҢНАЛЫ - КҮШ-АЖЫЛ ОРДЕНИ

Найысылал Кызылда бичии уругларның ойнаарактарының, идик-хевиниң садыы «Детский мир» совет үеде республикада эң улуг садыгларның бирээзи. Бо садыгга 1969-1996 чылдарда ажылдап турган хоочун садыгжы Иргит Намчыловна Декабрьны хоорайның чурттакчыларының аразындан ооң арын-шырайын танывас, эптиг-ээлдек аажы-чаңын билбес, ажыл-ишчи эрес-кежээзин магадаваан кижилер чок дизе, хөөредиг эвес боор. Иргит Намчыловна Кызыл хоорайның кооператив училищезин дооскаш, бо садыгга ажылдап киргеш, аңаа 27 чыл дургузунда үзүктел чок ажылдаан. Чаңгыс коллективке доктаамал ажылдааны – ооң садыгжы мергежилиниң бедииниң, эш-өөрү-биле найыралдыының, ажыл-ишке тура-соруктуунуң бадыткалы. Иргит Намчыловнаның кызымаккай үре-түңнелдиг ажылын күрүне бедии-биле үнелээн. «Совет садыгның тергиини» деп хүндүлүг атты аңаа тывыскан. Ол дээрге садыг ажылдакчыларының эң бедик профессионал шаңналы-дыр. Бо бедик шаңналга төлептиг болган кижилер кады ажылдаан эш-өөрүнүң аразынга дыка хүндүткелдиг боор. Мактал, Хүндүлел бижиктер, хөрек демдектери дээш хоочун садыгжының шаңнал-макталдары хөй. Оларның аразында база бир эң үнелиг шаңнал — «Күш-ажылдың Кызыл тук» ордени. ССРЭ-ниң бо күрүне шаңналын ажыл-ишке онза шылгараан кижилерге тыпсыр турган. Ол хире бедик күрүне шаңналынга төлептиг болган кижилер бистиң республикада эвээш эвес, оларның бирээзи Иргит Намчыловна Декабрь.
Хоочун садыгжы хүндүлүг дыштанылгаже үнзе-даа, хандыкшаан ынак ажылындан ам-даа салдынмаан. Уруу Наталья Монгуштуң «Гаруда» садыг бажыңында аъш-чем садыында ам-даа ажылдавышаан. Наталья Салчак­овна база хөй чыл стажтыг садыгжы. Красноярск хоорайда кооператив техникумун дооскаш, Кызыл хоорайда улуг дээн садыгларның бирээзи универмаг «Саянга» үр үеде ажылдаан. Оларның «Гаруда» садыг бажыңында садыындан аъш-чем садып алыр дээн кижилер кезээде хөй, чүге дээрге ында арга-дуржулгалыг, ажылынга кызымак, садып алыкчыларның мурнунга харыысалгалыг, хоочун садыгжылар ажылдап турар деп билирлер.
Чурукта: хоочун садыгжы Иргит Намчыловна Декабрь ажыл үезинде.
Шаңгыр-оол МОҢГУШ.
Владимир Чадамбаның 
тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.