1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШЕРИГ РАЛЛИ-2019

«Шериг ралли» АрМИ-2019
Август 7. Кызыл кожууннуң Сукпак сумузунуң чанынга Шериг раллиниң ийи дугаар кезээ – «сүрүүшкүннүг чарыш» болуп эрткен. Оруктуң узуну – 130 километр, орук дургаар янзы-бүрү шаптараазыннарны эртери көрдүнген. Мөөрейниң бир дугаар кезээнде ышкаш тахограф-биле хыналда, чурт бүрүзүнден хамаарышпас эксперттер бөлүү ажылын уламчылап турар. Бо удаада хөй чаъстарның уламындан бедидир өскен оът-сиген аразындан чолаачылар оңгарларны эскербейн барып болурун барымдаалааш, машиназын камнап, оваарымчалыг халдып келген.
Август 8. Шериг раллиниң эң солун кезээ – оттуг-чарыш болуп эрткен. Кызыл кожууннуң Кара-Хаак суурнуң чанында чаа туттунган полигонга маргылдааның 3-кү чадазы эрткен. Күрүне бүрүзүнден 1 команда, командада 1 чолаачы биле 1 адыгжы бар. Олар кыска үе дургузунда 100 хире метр черни халдыпкаш, ок-чепсээн белеткээш, 10 секунда иштинде 3 аңгы черден 40 ок-биле 10 кара адар. Бо удаада база эрткен чылгы тергииннер Соңгу шериг девискээриниң адыгжызы Евгений Никулин биле бистиң чолаачывыс Ян Баяндай бедик деңнелин көргүскен. Чемпиондан каш айтырыг салыр аргалыг болдум:
– Экии, Ян Яковлевич, киришкениңерни кайы хире эки деп санаар-дыр силер? Орук кандыг болду?
– Экии, чогум колдуунда эки деп са­наар-дыр мен, орук эки болду, атканы база.
– Силер бо маргылдаага каш дугаар киржип тур силер?
– Күрүнелер аразында дээр болза, ийи дугаар, Россия иштинге болган маргылдаалар-биле санаар болза, 4 дугаары - дыр.
– Силерниң бо чедиишкинниг киришке­ниңерни канчаар тайылбырлап болурул? 
– Кол-ла чүве – демниг болуру. Шупту чүвени кады кылыр апаар, демниг болбас болзувусса, тиилелге чедип албас бис.
– Девидеп турдуңар бе? 
– Чок, девидээр-даа чүве чок, пат-ла өөренип-даа, чаңчыга-даа бээр чүве-дир кижи.
– Өске командалардан кым тиилелгеже кол кордакчы болуп боорул? Кымнарның оюнун «эки» деп демдеглексээр силер?
– Шупту командалар шыырак белеткелди эрткеш келгени илдең. Ооң мурнунда кээп турганынга бодаарга, чылдан чылче деңнели бедип турар-дыр. чогум Кыдаттың командазын демдеглексеп тур мен. 
– Айтырыгларга харыылааныңар дээш четтирдим.
Август 9-та Кызыл кожууннуң девискээринде “Каа-Хем хөмүр-даш уургайының” чанынга эртенгиниң 7 шакта Шериг раллиниң эң кол сөөлгү кезээ «Командалыг чарыш» болуп эрткен. Күрүне бүрүзүнден 4 автомашина, 2 КамАЗ, 2 Урал автомашина старттан 40 минут болгаш-ла, үнүп турду. Оруктуң узуну 214 км. Маргылдааның бо кезээ ооң мурнунда оруктарга бодаарга, ийи катап узун. Аңгы-аңгы шаптараазыннар болгаш 4 хыналда чери бар. Үези сөөлүнде киир халдып келген машинадан хамааржыр.
Финиш Тос-Булак аржаанының чанында. Делегейниң эвээш санныг үндезин чоннарының хүнүн таварыштыр аңаа артистер солун концертти бараалгадып, национал оюннар, ча адарынга, сыдым октаарынга мөөрейлер болуп эрткен. 
Ол ышкаш аалчылар болгаш маргылдааның киржикчилеринге 300 литр кара-мүннү хайындырганы аажок солун болган. Ырактан келген аалчылар дыка сонуургап амзааннар. 
Маргылдааның түңнелдери ам-даа билдинмес. Узбекистанның командазының бир машиназы аңдарылган, чогум кол-ла чүве – кемдээшкин чок, Беларуссияның командазының бир машиназы база орук аразынга үрелип турган, ынчангаш саадай берген.
«Шериг ралли» оюннарынга шылгарааннарны август 10-да Арат шөлүнге байырлыг байдалга шаңнап-мактаар.
Аяс МОНГУШ.
Даян ДАНСЮРЮННУҢ чуруктары.

#военноералливтуве

 

На изображении может находиться: один или несколько человек, облако, небо и на улице

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.