1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШИЛИП АП ТУРАР

Төрээн чурттун камгалаар шериг албан-хүлээлгезин эрттирер хар-назыны четкен оолдарның россияның Чепсектиг Күштериниң шериг кезектеринче бо чылгы күскү келдириишкини эгелээн. Бо чугула ажыл кандыг чоруп турарының дугайында «Шынның» корреспондентизи Тыва республиканың шериг комиссариадының Кызыл хоорай талазы-биле килдизиниң начальниги полковник александр БЕЛОДЕДОВ -биле чугаалашкан.

Александр Белодедов ийи дапкыр Кызыл тук орденниг, Фрунзе аттыг Омскының ниити командылалдың дээди шериг училищезин дооскаш, Белоруссияга, Германияга, Омск хоорайга шериг албан-хүлээлгезин күүседип чораан. Армения биле Азербайджанның аразынга Даг Карабахка болуп турган дайынчы хөделиишкиннерни чавырылдырарынга киришкен. «Дайынчы ачы-хавыяазы дээш» деп медальдың болгаш өскедаа шаңналдарның эдилекчизи. Тыва Республиканың шериг комиссариадының Кызыл хоорай талазы-биле килдизиниң начальнигинге ажылдаарының мурнунда Өвүр кожууннуң шериг комиссары турган.

— Александр Юрьевич, бо күзүн Кызыл хоорайдан каш оолдарны шеригже кыйгыртырыл? Олар каяа, кандыг кезектерге шериг албанхүлээлгезин эрттирерил?

— Шериг албан-хүлээлгезин эрттирер хар-назыны четкен 195 оолду Кызыл хоорайдан бо чылдың күзүн кыйгыртыр. Амгы үеде оларның кадыкшылының байдалының эмчи хыналдазы чоруп турар. Эмчи комиссиязының шиитпири база оолдарның эртем-билииниң деңнелинден, мөзү-бүдүжүнүң шынарындан оларның кандыг шериг кезектеринге албан-хүлээлгезин эрттирери хамааржыр.

Уламчызын "Шын" №120 октябрь 15 2016 чылдан номчуңар.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.