1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШЫННЫҢ ӨҢНҮКТЕРИ ХӨЙ

Почтачы "Шын" солунну эккеп берген,
Бодавааным ховар медээ мында болду…
 Мөңгүн-Тайга кожуунда республикада хоочун «Шын» солуннуң чоок өңнүктери база эвээш эвес. Аныяктардан эгелээш, улуг назылыг хоочуннарга чедир ниитилел-политиктиг солунну колдуу шупту номчуп, чагыдып турар. Кожуунда почта харылзаазының бо чылдың чүгле чаңгыс ноябрь төнчүзү декабрь эгезинде берген сан-чурагайлары-биле алырга, доктаамал чагыдыкчыларга 89 кижи немешкен. Олар шупту тыва дылынга ынак, ону хүндүлээр, тыва дылда үнүп турар хоочун солунунга чоргаарланыр.
Кожуун төвү Мугур-Аксы суурдан 90 км ырак черде чыдар Кызыл-Хая суурда «Мөген-Бүрен» КУБ-туң таңныылы 74 харлыг Чечен-оол Коңгаржап 16 харлыындан эгелеп «Шын» солунну номчуп эгелээн. Эгезинде хар-назыны дөгүй берген 80 ажыг харлыг авазынга ыыткыр номчуп бээр чораанын ол эки сактыр. 
«Оон эгелээш-ле Тываның амыдыралында бүгү-ле болуушкуннарны сонуургап номчуур апарган мен. Солун номчувазымга, хөөредиг чок аъш-чем-даа иштинмес, сагыжымга бир-ле чүве четпес болур. «Шынның» бирги арынындан эң сөөлүнге чедир номчуп, көрүп алырымга, сеткилим ханар» — деп, хоочун номчукчу чугаалап олурар. 
Амгы үениң депшилгези, делегейни шыва алган интернет харылзаазын  ажыглап, Мөңгүн-Тайгада аныяктарның хөй кезии «Шын» солуннуң сайтынче кирип, ВКонтактыда, Фейсбукта арыннарын ажыдып номчуп турар. Ындыг-даа болза, кижи ортузу чеде берген, 50 хардан өрү назылыг кижилер солунну доктаамал чагыдып ап турар — деп, Мугур-Аксы суурда 20 ажыг чылдар дургузунда почта салбырында ажылдап турар Бадын-оол Санат чугаалаар. Оларның аразында «Шын» солун-биле үе-чергежи 80 хар чедип турар, идепкейлиг өгбелер база бар. Оларга Адыг-оол Хертек, Чойган-оол Дагба, Калдар-оол Чындын-оол, Адыг-оол Намгай-оол, Василий Седип, Шой-оол Намыны хамаа­рыштырып болур. 
Сумуда 10 хире кудумчунуң аразындан Саны-Шири, Кыргыс Шөмбүл, Кула, Хунан-оол биле Эрик кудумчуларының чурттакчылары «Шын» солунга бердинген, ону чагыдып алырын черле утпас дээр­зин эскерип көрген бис деп почтачылар чугаалап турар. 
Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы суур­да № 1, 2 ийи школа ажылдап турар. Чоннуң ажы-төлүн өөредип кижизидип чоруур башкы кижиге респуб­лика амыдыралында болуушкуннардан чыда калбас, ону доктаамал хайгаарап, номчуп турары чугула. Башкылар аразын­да «Шын» солуннуң идепкейлиг чагы­дык­чыларынга Чечекмаа Донгак биле Макар Ондарны онзалап демдеглеп болур. Бо хүннерге чедир 12 башкы «Шынны» чагыдып алганын эге школаның өөредилге-кижизидилге талазы-биле оралакчызы Алдынай Ховалыг дыңнадып турар. 
Мерген ОНДАР.
Арслан Аракчааның тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.