1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШЫННЫ ЧАЖЫРАРГА КӨСТҮ БЭЭР

МЕГЕ ӨЧҮК БЭЭР БОЛЗА
 
Кеземче херээнге каразыттырган кижиниң үүлгедиин бодунга алыр деп турган херечиге хамаарыштыр кеземче херээн оттурган.
  Меге өчүк бээр болза, РФ-тиң КК-зиниң 307 чүүлү-биле харыы­салгага онаажырын Сүт-Хөл кожууннуң чурттакчызы херечиге сагындырган-даа болза, ол РФ-тиң КК-зиниң 111 чүүлүнүң 4 кезээ-биле (оваарымча чок чоруу-биле кижиниң амы-тынынга чедер кемдээшкин чедиргени дээш) буруудаттырган херээжен кижиниң кылган үүлгедиин боду кылган мен деп өчээн.
Yүлгедикчини буруудадырының талазы-биле кеземче херээн сайгарган соонда, Сүт-Хөл кожууннуң прокуратуразы меге өчүк бергени дээш кеземче херээн үстүнде айыттынган херечиге хамаарыштыр оттурар кылдыр Истелге комитединиң Истелге эргелелиниң истелге килдизинче негелдени чоруткан. 
Прокуратураның материалдарын сайгарган соонда, истелге килдизи РФ-тиң КК-зиниң 307 чүүлү-биле кеземче херээн оттурган. Амгы үеде  истелге хемчеглери чоруп турар.
Буян-Бады НУРЗАТ,
Сүт-Хөл кожууннуң прокурору. 
 
БУРУУДАДЫП ЭГЕЛЭЭН
 
Херечиге хамаарыштыр оттурган кеземче херээн хоой­­луга дүүшкек болгаш үндезинниг деп прокуратура санаан. 
Эрзин район судунуң бо чылдың март 21-де үндүрген шииткелин езугаар Саян Хобига деп хамаатыны РФ-тиң КК-зиниң 111 чүүлүнүң 4 кезээнде көрдүнген кем-херек үүлгедиишкинин (кижиниң кадыкшылынга аар кемдээшкин чедирип, оваарымча чок чоруу-биле ону өлүмге чедиргени)  кылганы дээш 12 чылга шииткен. 
Суд сайгарылгазының үезинде 48 харлыг херечиге меге өчүк бээр болза, кеземче хе­рээнге онаажырын сагындырган турган. Ындыг турбуже херечи төрели болур Хобиганы кеземче херээнге онааш­тырбазын бодааш, ону буруу чок деп меге өчүк-биле бадыткап, харыысалганы өске кижиже чууй каарын оралдашкан. 
Херечиниң өчүүн суд сайгарып чугаалашкаш, кеземче херээниң херек кырында болган байдалынга дүүшпес, болчукчунуң туружундан аңгыланып, истелгениң чыгдынган бадыткалдарындан өске болуп, херек үүлгеткен кижини оон үндүрүп алырының аргаларын ажыг­лап турары илдең деп түңнелди үндүрген болгаш материалдарны истелге органынче чоруткан. Аңаа үндезилээш, РФ-тиң Истелге комитединиң Тыва Респуб­ликада истелге эргелели РФ-тиң КК-зиниң 307 чүүлүнүң 2 кезээ-биле кеземче херээн оттурган. Мегечи херечи хосталгазын 5 чылда казыттырып шииттирип болур.
Алексей БУЗЫКАЕВ,
Эрзин кожууннуң прокурору.  

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.