1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШЫҢГЫЫ ХАЙГААРАЛГА АЛЫР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле эрткен аппарат хуралында, республикада чылыг сезонунуң дугайында чугааны чоруткан. Хурал муниципалдыг тургузуглар-биле видеоконференция харылзаалыг эрткен. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хуралдың киржикчилеринге: «Күс бодунуң эргезинче чүгле кирген эвес, харын-даа кыштың тыныжы-биле тына берип-тир. Даштын агаар казыыр апарган, кижилер чылыг ам-даа чогунга хомудап эгелээн. Одалга сезонун план езугаар эгелээринге шупту хемчеглерни алырын эрткен аппарат хуралында негээн мен. Сооп эгелээн үеде кижилер бажыңнары чылыг, аянныг турарын күзээр. Чамдык одалга объектилеринде саадап турар септелге ажылдарын дүрген доозар херек. Эрткен одалга сезонунуң төнчүзүнде, чазын-на ону чугаалашкан бис. Ынчангаш ол ажылдарны доо­зар дээш, шупту хемчеглерни алырын негедим. 
Боттарыңардан эгелеңер деп, шупту удуртукчуларга сагындырайн. Кым-бир кижиде хөмүр чедирилгези саадап турар болза, үезинде чедирип алыр дээш чүнү чедир кылбааныңарны катап хынаңар. Кандыг өрелер барын, эрткен сезондан чеже хөмүр артканын, хөмүрнү дажыглап кааппас кылдыр кандыг чүүлдер кылдынганын катап база шүгдүнүңер. Анаа кижилер кылаштап келгеш, хөмүр-дашты ыыт чок уруп алгаш баар, ындыг черлер бары чажыт эвес болгай. 
Удуртукчулар, чылыг төптери­ниң ажылынче онза кичээнгейни салыңар. Удуртукчу кижи бүрүзү, ажылын бир дугаарында, чылыг бээр төптерден эгелээр ужур­луг. Кандыг башкарыкчы компания оларны хандырып турарындан хамаарылга чокка, бажыңнарга чылыг турзун дээш, муниципалитеттерниң шупту удуртукчулары бүгү хемчеглерни алзын. Муниципалдыг эрге-чагырга башкарыкчы компанияларның шилилдезин контрольга тудар херек. 
Аппарат хуралы Одалга болгаш энергетика яамызынга шыңгыы сагындырыг болган боор. Арга-дуржулгалыг сайыт ооң бажында олурар болгай. Бүгү республиканы одаар чүүл-биле хандырылгазын харыылап турар болганда, чаа одалга сезонун шынарлыг эгелеп, социал, хуу база муниципалдыг объектилер дивейн, чылыгны бээр дээш, шупту аргаларны ажыглаарын негедим». 
«Кызылдың ЧЭТ» ажык хе­вирниң акционерлиг ниитилели 2018 чылдың сентябрь 14-тен эгелеп, хоорайның социал албан черлерин – кадык камгалал, өөредилге болгаш культура объек­тилерин төп чылыг хандырылгазынга кошкан. 
Сентябрь 21-ден чылыг хан­­дырылгазынга Кызылдың хөй квартиралыг чуртталга ба­жыңнарын база өске-даа херег­лекчилерни кожар. 
Тыва Республиканың Чеди-Хөл кожуун чагыргазының док­таалы-биле, 2018-2019 чылдың одалга сезону Чеди-Хөл кожуун девискээринге сентябрь 17-де эгелээр. Ак-Довурак биле Шагаан-Арыг хоорайлар сентябрь 25-те одалга сезону эгелээрин дыңнаткан.
ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.
 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.