1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Шүлүктер

АВАМ БИЛЗЭЭ

Азарганчыг биче шаамдан

Авам билзээн көрүп өстүм.

Салаалардан ужулбас,

Чарылбас каасталгазы.

           Аяк-таваан чуп турда,

          Аъш-чемин кылып турда,

          Салааларда билзектери

          Шалыжып каап турар чүве.

Кыдыглары угулзалыг,

Кылынныг-даа, чугалыг-даа,

Авазындан дамчып келген

Ак мөңгүн билзектер ийин.

          Авам меңээ уштуп бээрге,

          Амыраар мен, чоргаараар мен.

          Аңдара тудуп, иштин көрүп,

          Авамга-даа дөмейлээр мен.

Холдарымдан мени туткаш,

Хойнун орта олуртуп аар.

Авам чараш билзектерин

Адыштапкаш, орар ийик мен.

          Авалардан  салгал дамчаан

          Ак мөңгүн  билзектери

          Ажы-төлү бистерлерге

          Ава  белээ уттундурбас.

 

АВАМ ХОЛУ

Арны, бажым суйбай бээрге,

Авам холу хоюг, чылыг.

Эргеленип, улам сиңнип,

Эргим авам куспактаар мен.

 

Арай ырак черлер чорааш,

Аал-чуртум сакты бээр мен.

Аштай бергеш, суксай бергеш,

Авам чемин сактып кээр мен.

 

Мага-ботту чылыктырып,

Бар-ла шаанче эргеледир,

Изиг, чымчак, тааланчыг

Ием холу таан  эргим.

 

Адыжымдан чедип аарга,

Амыраарым чүге деңнээр.

Кажан кезээ чарылбайн,

Кады чоруул, ынак авай.

 

Эргим авам бүдүш-чаңы,

Эриг баары, чымчак чүрээ

Оглу меңээ чөленгииш,

Оорга болуп чоруур чүве.

 

Ынчангаштың авам сени

Ынак оглуң утпайн чор мен.

 

КАДЫННАРГА  ЙӨРЭЭЛ

Чечек ышкаш чараш силер,

Чечен сөстүг мерген силер,

Кадыг эрлер кударай бээр,

Кайгамчыктыг чаңныг силер.

 

Угаан-бодал сайзыралын

Уругларга шаңнап чоруур

Чаагай, улуг өлчейлиг бооп,

Сайзыраңар, кадыннарым.

 

Байырлалдың бүдүүзүнде

Маңаа, борта ойнап-хөглеп,

Демнииңерни бүзүредип,

Дешпиңер-ле, кадыннарым!

 

Амыдырал-чуртталганың

Аас-кежии силерлерде,

Анаа-ла-бир чаңчыл болуп,

Алдаржыңар, кадыннарым.

 

Үргүлчү-ле үнер хүн дег,

Үүлеңер бүдүп чорзун!

Каржы сөстер оюп чорзун,

Каткы бажы катпас болзун, кадыннарым!

Хеймер-оол САНЧАЙ.

Ээрбек суур.

«Шын» №24 2015 чылдың март 7