1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШҮЛҮКТЕР КОЛОНКАЗЫ

ӨСТҮРЭЭЛИ
Тайга черниң малы болгаш
Талыгырдан сүрлүг көстүр.
Тыва чонум чоргааралы
Тывызыксыг сарлык малым.
Кадыр-ием, хая-дашка
Халып-маңнап турда көөрге,
Аргар-кошкар, чуңма ышкаш
Адаккырын кайгап каар сен.
Кадырларның сиртин тепкеш, 
Харга кыжын чыда хонар.
Кажаа-хораа тудуп турбас
Кайгамчык-ла ажыктыг мал.
Чуртувустуң ховар чараш,
Чутка быжыг сарлык малын
Өдек-хонаш сыңмас кылдыр
Өстүрээли, тыва чонум!
Адыг-оол НАМГАЙ-ООЛ.
Мөңгүн-Тайга кожуун.
 
УТПА, ҮНЕЛЕП ЧОР 
Виктор Кууларга 
«Чүс-чүс мөңгүн херек чок» деп, 
«Чүс-чүс эш-өөр херек чоор» деп,
Чагыг-сөстер, домактарны
Чашкы шаамдан дыңнап өстүм. 
Ынчалза-даа
Чөпшээрежип шыдавас мен.
Чөвүн сөглээйн, шынын сөглээйн, дыңнап көр даан.
 
Эш деп чүве көвей болбас.
Эң-не шынчы эжиң чаңгыс.
Дүне, хүндүс, изиг чайын,
Дүвүлүгде, кыжын соокта, 
Чааскаанзырааш,
Кыйгы салып дилээриңге, 
Кым-даа келбес, чүгле ол кээр, бүзүреп көр.
 
Эктин дөгээр, чөленгииш боор
Эр-ле чаңгыс эжиң чорда,
Туруг-хая чүү-даа болбас,
Тура дүшпейн эрте бээр сен,
Чоргаар-ла сен.
Ынаныштыг эжиң барда,
Ындынналдыр ырлаксааң кээр, ылап ындыг.
 
Ырак-чоокка, каяа-даа бол,
Ынаныштыг эжиң утпа, үнелеп чор. 
Алексей ООРЖАК. 
Кызыл хоорай. 
 
ЧЫЖЫРГАНА
Узун Тестиң унун дургаар
Ууттунмас салбактарда
Кыскыл-сарыг чыжыргана
Кыжын соокта чоргаар көстүр.
 
Шууштур дискен чинчилер дег,
Сувуразы алдын, сарыг.
Кадыкшылга ажыы улуг
Хайыралыг чыжыргана. 
 
Бойдузумнуң база-ла бир
Боду бүткен эм-таң байлаа
Чыжыргана, чыжыргана,
Чыып чиирге, чаагай-ла ийин.
Уран ШАЛЫК,
Каа-Хем суурда Т.Б. Куулар аттыг
№2 школаның эге класс башкызы.
Кызыл кожуун.

 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.