1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЫНАНГАННЫҢ БАЖЫН ЫТ ЧИЗИН

Берге байдалдарга таваржы бергеш, албан-организация черлеринден эки дуза-даа, огулуг харыы-даа ап шыдавайн, «Шын» солунну сөөлгү ынаныжы деп санап, оон дуза эреп, редакцияга чедип кээр кижилер бар. Оларның бирээзи инвалид Серенмаа Моңгуш. Ооң хомудалын дыңнааш, хамаа­тыларны эрги бажыңнардан чаа бажыңнарже көжүрерин Кызыл хоорайның эрге-чагыргазы канчаар шиитпирлеп турарын кайгап ханмадывыс. Тыва улустуң «Ыңгыржактың бажын өрт чизин, ынанганның бажын ыт чизин» деп үлегер чугаазы-даа сагышка кирер.
Кызыл хоорайның Паротур­бинная кудумчузунда 19/1 ду­гаар­лыг бажыңның бодунуң-даа, ооң чурттакчыларының-даа салым-чолун, бир эвес коргунчуг дивес болза, кончуг берге, харын-даа мырыңай элдептиг деп чугаалап болур. 
Серенмаа Аңгыр-ооловна бо бажыңның чурттакчыларының бирээзи. Шагда-ла бустур четкен бажыңдан Спутник микрорайонда Убса-Нур кудумчуда чаа туткан бажыңнарже көжер силер деп Кызыл хоорайның чагыргазының ажылдакчыларындан медээ дыңнааш, ооң өөрүшкүзү кызыгаар чок болган. Ынчалза-даа ооң өөрүшкүзү кыдыг-кызыгаарлыг дээрзи удатпайн билдине берген. Паротурбинная кудумчузунда 19/1 дугаарлыг бажыңның чурттакчыларының чамдыызын Спутник микрорайонда Убса-Нур кудумчуда чаа туткан бажыңнарже көжүргеш, Серенмаа Моңгуш, Марина Чуруккай, Долаана Оюн, Саяна Хертек, А.Путинцева оларның алды хире өг-бүлезин Комсомольская кудумчуда № 107 база-ла бустур четкен бажыңче көжүрүпкен. Инвалид улуг кижилер, инвалид бичии уруглар бар бо өг-бүлелерге бо бажыңга чүгле сентябрь айга чедир чурттаар силер деп бижимел аазаашкынны Кызыл хоорайның мэриниң оралакчызы Б. Очурнуң адындан берген. Аазаан хуусаа шагда-ла эрткен, ажыг кыш дүшкен, көшкүннер ам-даа ол бажыңда чурттавышаан хевээр.
А бо бажыңның ниити байдалы база Паротурбинная кудумчузунда бажыңдан дээредээр чүвези чок. Оларның мурнунда чурттап турган бажыңы дег бус­тур четкен, одалга болгаш суг системаларының хоолайлары ирээш, суг оон төктүп турар. Серенмаа Аңгыр-ооловнаның чурттап орар өрээлиниң иштинче суг хоолайдан дамдылап турар. А бажыңның одалга системазын­дан суг төктүп турар. Ында чурттап турар кижилер кыштың соогунга бажың доңуп каар чадавас деп корткаш, бажыңның одалга болгаш суг системазын септеп бээрин «Енисей» МУБ-ка чагыг киирерге, бо бүдүрүлгениң кол инженери Екатерина Шевелевич, септээр аргажок ба­жың-дыр деп харыы берген. Ын­чангаш бажыңның амгы чурттакчылары моон оларны чаа бажыңнарже дүрген көжүрерин дилеп, Кызыл хоорайның дарга-бошкаларының өрээлдериниң эжиктерин калбаңнадып, олар­га амыр-дыш бербейн, сү­не­зиннер ышкаш апарганнар. А даргаларның чамдыызы олардан чаштынып чоруп турар. Мындыг медээни биске Серенмаа Аңгыр-ооловна берген.
Эргилээш, чурттаары айыылдыг апарган бажыңнарның чурттакчыларын ыңай-бээр көжүрүп турары шыдыраа ойнааны-биле дөмей болуп турарын Комсомольская кудумчузунда № 107 бажыңның амгы чурттакчылары чугааладылар. Бустур четкен бо бажыңга чурттап турган өг-бүлелерни чаа бажыңнарже көжүргеш, оларның орнунче база бустур четкен Па­ротурбинная кудумчузунда бажыңның, чоннуң «Шанхай» деп адай бергени телевидение чанында микрорайонда бустур четкен бажыңнарның чурттакчыларын көжүрген херээ чүл? Бо айтырыгга харыыны Серенмаа Аңгыр-ооловна-даа, Вокзальная кудумчузунда эрги бажыңдан көжүп келген, инвалид уруглуг Юрий Моңгуш-даа билбес чордулар. Бустур четкен бажыңнардан бустур четкен бажыңче оларны чүге көжүрүп турарының дуга­йында тайылбырны Кызылдың мэриязының ажылдакчылары-даа бербээн.
Комсомольская кудумчу­да № 107 бажыңның амгы чурт­такчыларының бөгүнгү юридиктиг байдалы база чиктиг апарган. Серенмаа Моңгуш, Марина Чуруккай, Долаана Оюн, Саяна Хертек, А.Путинцева оларның чурттап турганы Паротурбинная кудумчузунда 19/1 дугаарлыг бажың изиг чайын-на өртенип калган, а Юрий Моңгуш биле Аржаана Лаа-Хөөнүң «Шанхайда» бажыңын бузуп каапкан. А оларның шуптузунуң бүрүткели паспорт езугаар өртенген, бузуп каапкан бажыңнарда хевээр. Бир эвес хоойлу езугаар алыр болза, амгы үеде олар доктаамал чурттаар чери чок тояанчылар, БОМЖ-тар.
Комсомольская кудумчуда № 107 бажыңның амгы чурттак­чы­ларында мындыг каразыыш­кын база бар деңер даан. Се­рен­маа Аңгыр-ооловна мынча диди: «Эрги бажыңнардан чаа бажыңнарже өг-бүлелерни көжүрүп турар даргалар инвалид, аарыг-аржык, чер четпес бис­терни бо бажыңга астыктырып каап­каш, чаа бажыңнарны бузуруп алыр деп турар чадавас».
Паротурбинная кудумчузунда бустур четкен 19/1 дугаарлыг бажыңдан база-ла бустур четкен Комсомольская кудумчуда №107 бажыңче көжүргени хамаатыларга тодаргай харыыны бо ажыл дээш харыысалгалыг ажылдакчылар бээр үе келген боор. Дамчыыр чугаа – далай чалгыы! Оон өске та кандыг хоп-чип тыптып кээр чүве.
Шаңгыр-оол Суваң. 
Арслан Аракчааның тырттырган чуруу: Бустур четкен бажыңның инвалид чурттакчызы.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.