1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЭЛЭЭДИ СПОРТЧУЛАРНЫ ДЕМДЕГЛЭЭН

Аңгы-аңгы спортчу­ маргылдааларга эки көр­гүзүглерни чедип алган элээ­ди спортчулар-биле ужуражылга регион неделязынга дүүштүр Кызылга болган.  
Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинге Күрүне думазының депутады Лариса Шойгунуң дузалакчылары тренер Алена Удодтуң өөреткени чээрби ийи аныяк спортчуга мактал бижиктерни болгаш белектерни тывыс­кан. Ажылының чай чогундан Лариса Күжүгетовна Тывага кээп шыдавайн барган. 
Гимнаст кыстарның бирээ­зиниң авазы Альмира Сенди депутаттың кичээнгейи дээш аажок өөрээн.
Мээң уруум Ариана чеди чыл дургузунда гимнастикага киржип келген. Бүгү-россияның болгаш делегейниң аңгы-аңгы маргылдааларынга тиилелгени ол чаалап ап чорду. Лариса Күжүгетовнаның бичии спортчуларны деткип турары өөрүнчүг-дүр, ындыг чүүл-биле спортка оларның хандыкшылын тывылдырып, тиилелгеже чүткүлдүг болурунга өөредип турар. 
Кызылда немелде өөредилге төвү келир үениң чээрби алды гроссмейстерлери депутаттан дипломнар болгаш белектер алганнар. Дараазында фигурлуг чуңгулаашкынның чээрби ийи киржикчизи эки чедиишкиннери дээш шаңнатканнар. 
Өөрүп четтиргениниң демдээ кылдыр элээди спортчулар аалчыларга концерт көргүскеннер. 
«Уруглар спорту» деп партийжи төлевилел күш-культураның болгаш спорттуң ужур-дузазын бедидер, амыдыралдың кадык хевиринге улусту чаңчыктырар, бичии уругларның болгаш элээдилерниң спортчу хостуг үезин эрттирер, массалыг спортту сайзырадыр, спортту суртаалдаар, өзүп орар салгалды кижизидер сорулга-биле күүсеттинип турар.
Ай-кыс МОНГУШ.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.