1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эмнелге-профилактика кабинеди "ЖИЗНЕННАЯ СИЛА"

Чаш уругларны, улуг кижилерни  эр-херээжен деп ылгавайн оларның мага-бодунда чаа тывылган азы хоочураан янзы-бүрү 
аарыгларын, сагыш-сеткилиниң баксыраан байдалдарын (ажыг-шүжүгге алысканындан, караңгыдан азы чааскаан артарындан 
коргар апарганындан, каржы-хажагай чорук көргенинден, эмин эрттир хүннээчел болу бергенинден) тывылган аарыгларны, ол 
ышкаш хөлүн эрттир кылыктаныр, келдирлээр апарган чоруктардан гомеопат эмчи Зинаида Салчаковна Серен-Чимит эмнеп турар.
Ол ышкаш эмчи эр-даа, херээжен-даа кижилерниң дүнеки таалал күжүнүң эрте сулараан чылдагаанын тодарадып, эмнеп 
болур.
Адрезим: Кызыл хоорай, Щетинкин база Кравченко кудумчузу, бажың 1. (Парк аксында хүрээ чаны) тел: 8-929-315-60-09, 8-929-314-44-00

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.