1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЭМЧИНИҢ СҮМЕЛЕРИ

ЧАШ УРУГЛАРНЫҢ КАДЫКШЫЛЫ
 
Төрүттүнген соонда, ийи-үш дугаар хонуунда чаштарның баш­тай арнынга, ооң соонда өске кежинге кызылзымаар бичии үүрмек шивишкилер тыптып келир. 
Ону быжыкпаан чаш кештиң долгандыр кижилерниң тынган агаарынга, ында холушкан бүдүмелдерге, чөргектер чуурунга ажыглаан чүүл­дерге чаңчыгып алыр баштайгы базымы деп болур. Шивишкилер арыг-силигге, эмнээшкин чокка 4-5 хүн дургузунда эвээжеп чиде бээр. Бир эвес ол хире үеде читпес, харын-даа көвүдеп эгелезе, уругга тааржыр, чымчак дээштиг Сульфур, Калькарея карбоника, Псоринум чижектиг эмнерни бээр. Антибиотик азы гормон холумактыг эмнер чаап болбас.
Ол ышкаш кежи кургаар, думчук бажынга чырык сарыг бичии шивишкилер, мойнунга, хаваанга эвээш санныг кызылзымаар шивишкилер, ооргазынга, ужазынга элээн улуг көксүмээр демдек чаштарга туруп болур. Оларга дегбеңер, чоорту чиде бээр.  
Назыны улгадырга-ла, кижиниң удууру эвээжээр болгай. Эң-не уйгужулар – чаштар, эвээш удуур улус – назыны узаан кижилер.
Төрүттүнгеш, 48 шак хире үеде удуп-ла чыдар, караан безин ажытпас болза, дүвүревеңер. Авазының ижип турган эмнериниң салдарындан ындыг бооп чадавас. Эмзирерде, кулааның артын азы таваңгайынга дээп тургаш, оттуруп алыр.
Бир эвес мурнунда турганынга деңнээрге, удууру көвүдеп, эмиг албайн, сорбайн турар болза, дүвүреп болур. Ынчан эмчи-биле сүмележир. Эмнээр апаар.
Эскериичел иелер чаш уругнуң карааның иштинде чартык ай хевирлиг дүжүпкен ханны көрүп каар. Ол эм­нээшкин чокка чоорту эстип каар. Гомеопат эм Арниканың дузазы-биле ол хан кучук дораан эттинер. Ол ышкаш Арника баштың куйга адаанга, чамдык улуг килдиг төрүттүнген чаштарның карактарының чаан долдур, арнынга безин хан дүжүптерге, дыка дүрген дузалаар.
Оолдар ыглап турда азы доңа бергенде, хапчыында чуургаларын суйбаарга билдинмес. Чамдыкта хапчыы элээн улгады берген болур. Ол дээрге бичии суг чыглы бергени-дир, бо таварылгада эмнээшкин чокка бир-ийи ай үелерде сиңе бээр. Бистиң Апис деп эмивисти бээр болза, ийи-үш хонуктан анаа апаар.  Оолдарның сөөрүүнүң бажы ажык эвес болур, ону ажыда тыртып болбас.
Кыс чаштарның чамдыктарының эмиглери бичии ыжык болур. Ол ышкаш чамдыкта сидиктээр (вагина) органындан хөй эвес хан кээп болур. Чылдагааны – мында иезиниң гормоннары «ойнап» турар.
 
ЭМИГ СҮДҮ
 
Чаш кижи өске дириг амы­таннарның төлү ышкаш, иези­ниң эмииниң сүдү – белен чемниг чаяат­тынып келир.
Бойдустан берген кайгамчык үнелиг эмиг сүдүнден эки чемни чаш кижиге кым-даа кажан-даа чогаадып, солуп шыдавас. Иезиниң аа сүдүнден эгелеп эмген чаштар өзүген, шыырак, омак, угаангыр, сайзыраңгай болур.
Чаш кижи эмиг дилеп сордунуп эгелээрге-ле, эмигни бээр. Божуур мурнунда авазы көвей эмнер ап турган болза, чаш кижиниң эмиг дилээри орайтап болур. Эмигни эриннеринге дээртип тургаш, оттуруп ап болур. Эмиг сорары кошкак болза, Боракс, Калькарея фосфорика деп эмнер улуг дузалаар.
Эмиг сүдү чедир дүшпээн-даа болза, эмзирери чугула. Сүт элбек болурунга дузалаар эмнер: Лак канинум (ыт сүдүнден), Фитолякка (Лаконос) деп үнүштен кылган база оон-даа аңгы эмнер бар.
Чаш төл эмзирер улуг аас-кежиктиг мен дээрзин утпаңар, чырык чаагай күзелдерлиг, чымчак, ээлдек сөс-домактыг болурга, силерге чоок кижилериңер хамаарылгазы база ындыг болур. Эки чемненип, суук чүүлдерни көвүдедир ижип туруңар. Бистиң сүттүг шайывыс, тыва далганывыс, быдаавыс силерге база төлүңерге кайгамчык эки хоолулуг чем болур. Ресторан, кафелерде ышкаш, көвей холуксааларның ажыы эвээш, харын-даа чаш кижиге хоралыг. Эмзирген соонда, арткан сүттү саап турар болза, да­раа­зында көвей сүт тыптыр. Уруг эмиксей бээрге, эмиг сүдү эвээш-даа болза, эмзирип эгелээрге эки. Эмиг­лерни дараа­лаштыр бээрин утпаңар. Дыштанып, чедир удуп ап туруңар.
Зинаида СЕРЕН-ЧИМИТ, 
гомеопат-эмчи.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.