1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЭПТИГ, ДЕМНИГ, ЭВИЛЕҢ-ЭЭЛДЕК...

Кызыл хоорайның № 2 эмнелгезин шагда-ла эскерген мен, эмнелгениң ишти-дашты-даа кезээде  аажок арыг-силиг, айыраң каас чечектер, янзы-бүрү үнүштер, ыяштар улам аян-шинчи киирип турар. 
Кадыкшыл байдалым аайы-биле эмчиге чыдып алгаш, эмнедир ужурга таварышкаш, шынап-ла, № 2 эмнелгениң демниг коллективиниң аарыг кижилерге эптиг-эвилең, ажылынга кайгамчык харыысалгалыын, мергежилинге хамаарыштыр арга-дуржулгазының улуун магададым.  Маңаа келген кижилер 7 азы 10 хире хонукта эмнеткеш, сегип чоруй баар чорду.
Ниити аарыглар сал­бырының улуг эмчизи – Алена Кара-Катовна Конгар. Ажылдакчыларындан негелдези шыңгыы бо эмчиниң аарыг кижилерге хамаарылгазы уругларга ышкаш, баштактанмы­шаан, чазыктырып, көгүде аарак чугаалажыр. Ынчангаш аарыг кижилер ала-чайгаар эмчи-биле ажык чугаалажырындан чалданмас. Билип алыксаан чүүлдерин ажыт-чажыт чокка айтырып,сүмележир.
Терапевт аныяк эмчи кыс  Сайлык Күдер-Маадыровна Монгуш Алтайның күрүнениң медицина университедин дооскан. Новокузнецк хоорайга интернатура эрттирген. Ак-Довурактың № 3 школазынга өөренип тургаш-ла эмчи болурун күзеп чорааш, ону боттандырган. Ынчангаш авазы,  даай-авазының изин изеп, дээди эртемниг эмчи болган.Ада-иези бо хүннерге чедир чурттап чораан болза, уруу дээш чоргаарланыр турганы чугаажок. Кадыы экижип, сегээн кижилерниң өөрүп четтиргенин илереткен сөстерин олар дыңнаан болза, та кайы хире өөрүүр турган. 
«Чараш эмчивис» дижип, Сайлык Күдер-Маадыровнаның кээрин эмнедип чыдар кижилер четтикпейн манаар. Эртениң-не шинчип келгенде, эмчи аарыг кижилер-биле далаш чокка, кончуг топтуг чугаалажыр, эмнээшкин кандыг янзылыг чоруп турарын, кайы хире үеде, канчаар база кандыг эмнер-биле эмнеп турарын бирден бирээ чокка тайылбырлааш, сагыыр ужурлуг чүүлдерниң дөгерезин тодаргай тайылбырлап бээр. Сайлык Күдер-Маадыровна баштайгы күш-ажылчы базымын Чеди-Хөл кожууннуң төп эмнелгезинге эгелээн. А бо эмнелгеде 2015 чылдан бээр ажылдап турар. Арга-дуржулгазы хүнден хүнче немежип орар, бодунуң билиинге бүзүрелдиг аныяк эмчиге мөгейип чоруур кижилер эмгежок. Мен база эмчимге ак орукту, аас-кежикти күзээр-дир мен.
Хүндүс-даа, дүне-даа эмчи сестраларының ажылы чымыштыг, төнчү чок деп болур. Оларның чымчак холу, чылыг сөзү аарыг кижилерге езулуг эм-таң. Бо эмнелгениң эмчи сестралары кезээде омак-сергек, эптиг-эвилең. Бажың-балгадында, өг-бүлезинде кандыг-даа байдалдар турза, ажылынга келгенде бүгү сагыш-сеткили, кичээнгейи чүгле аарыг кижилерде. Ол дээрге Кызылдың эмчи училищезиниң доозукчулары Чимис Биин-ооловна Саая, Аяна Эрес-ооловна Ховалыг, Елена Түмен-Байыровна Ооржак база Назаровтуң эмчи училищезиниң доозукчузу Венера Эрестиг-ооловна Донгак олар-дыр. Он сес хонукта дамырже эм дамдыладып эмнеткеш, бо эмчилерниң салаазы-биле дамырны өйдүктүрүп дамыр тып өөренгенин магададым. Арга-дуржулгазы байлак эмчилер-дир ийин. Кижилерге чедирип чоруур ачы-буяны оларның боттарынга үргүлчү эглип кээп чоруур болзунам.
Светлана САЛЧАК.
Чурукта: терапевт эмчи С.К-М. Монгуш.
Татьяна БАЙЫНДЫНЫҢ тырттырган 
фото-чуруктары.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.