1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эргим номчукчу!

Чыл бүрүзү төө­гү­ге болгаш кижиниң амыдыра­лынга кан­дыг-ла-бир уттундур­бас исти арттырып каар болгай.   Үдеп турарывыс 2012 чыл Тывага онза болууш­куннар-биле байлак болганын демдеглеп, бөгүн силерге Чаа чыл бүдүү­зүнде "2012 чылдың кол болууш­куннары бол­гаш кижи­лери" деп темалыг бир дугаар хөй арынныг тускай үндү­рүлгевисти бараалга­дып тур бис. Чаа үнер 2013 чылда мындыг үндүрүлгелерни уламчы­лаарын редак­ция планнап турарын дем­деглеп каайн.

Байырлалдан артык ооң белет­кел ажылы байырланчыг болур деп улустуң чугаазы бар. ТР-ниң Баш­тыңы — Чазаа­ның Даргазы Ш.В. Кара-оолдуң ТР-ниң Дээди Хура­лының депутат­тарынга, хөй-ниитиге кыл­ган Айыткалында Тываның Россия-биле демнежилгезиниң ба­за Кызыл хоорайның үндези­лет­тинип тургус­тунганындан бээр 100 чыл болган оюн­га тураскааткан бе­леткел хем­чеглерин амыдыралга боттанды­рар чыл  2013 чыл деп онзалап айыткан.

Тываның улуг байырлалдарын­га уткуш­тур "Шын" солуннуң ре­дак­циязы элээн чо­гаа­дыкчы ажыл­дарны планнап, амыдыралга бот­тан­­дырар деп турар. Оларның би­рээзи "Төрээн чурттуң төөгүп бе­рем" деп солун төлевилел-дир.  Ол төлевилелге, солуннуң чар­лаа­ны тускай мөөрейге, номчукчу бүрүзү идепкейлиг киржип, боду­нуң өскен, төрүт­түнген суурунуң, хоорайы­ның, кожуунунуң төөгү­зүн бижип болур.

Мөөрейниң түңнелинде "эң тер­гиин" диртип, шилиттинген ажылдар "Төрээн Тывавыстың хоорай, суур­ларының 100 төөгүзү" деп улуг номнуң кол өзээ болур. Бо төле­вилел Тываның төөгүзүнге бир улуг исти арттырып каар дээрзинге бүзүрээр бис.

Чаа чыл чаа арындан, чаа бо­дал­дардан, чаа планнардан эгелээ­рин эки билир бис. Шынчы номчук­чулары­выстың үзел-бодалын үле­жип, олар­ның арга-сүмезин, санал-оналдарын дыңнап, чагааларын, бижээн чүүлдерин, чу­раан, тырт­тыр­ган чуруктарын манап, сырый харылзаалыг, демниг, бот-бил­чилгелиг ажылдаар сорулгаларны салып турар бис.

"Шын" солуннуң редакциязы, журна­листер чаа чылда номчук­чу­ла­рывыска хөй солун төлеви­лелдерни белеткеп, чогаадыкчы ажылдаарын планнап, ол бүгүнү амыды­ралга боттандырарда си­лер­ниң үлүг-хууңар эргежок чугула деп санап турар бис.

Чаа чылдың ай санында силер-биле "ди­риг", "дорт харылзааже" үнүп, амыды­рал­дың бир чугула те­ма­зын сайгарып чугаа­ла­жыр бис. Ол харылзаа силерниң сонуургаан, билип алыксаан чидиг айтырыг­ларыңардан тургустунар.

Үениң, чуртталганың маңы дүрген дээр­зин эки билир силер. Үеден чыда кагбайн, деңге базып, ооң-биле чергелештир чүгле ажыл-херекчи эгелээшкиннер-биле эвес, угаан-бодал өзүлдези-биле деңге чоруур болзувусса, бистиң чаа чыл­да чуртталгавыс үдеп турары­выс чылдан эки болур дээр­зин­ге бүзүрээр бис. Тывавысты сай­зы­ра­дып, амыдырал-чуртталга­выс­ты экижидер дээш кады дем­ниг ажылдаалыңар, эргим ном­чукчуларывыс.

Чаа чыл-биле! Чаа-чаа чедииш­киннер-биле!

Хүндүткел-биле,

кол редактор

 Инна Дамба-Хуурак.

№ 154 2012 чылдың декабрь 29

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.