1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эргим сибирьжилер!

Үнүп орар Чаа чыл-биле силер­ге байыр чедирип тур мен!

Байырлажырывыс чылдың өөрүш­кү-маңнай долган, онзагай апарган, чаа чылдың хуулгаазын­ның дүнүн манаан хонуктарын айыт­кан сөөлгү арыннары бистиң календарывыста ажыттынган. 2012 чылды үдеп тура, төөгүге удавас ар­тып калыр болуушкуннарны сак­тып, түңнелдерни үндүрүп база келир үениң сорулгаларын салыр бис.

Эртип турар чылда Россияның Президентизин соңгуп ап, ооң-биле күрүнениң социал-экономиктиг турум хөгжүлдезиниң угланыыш­кынын бадыткаан бис. Сибирьниң регионнарынга 2012 чыл чижилгеге киржириниң аргаларын быжыг­лаарының, инвестиция күчүзүн өс­түрериниң үези болган. Сибирьниң эртем төвүнүң эртемденнериниң ажылдап кылыышкыннары чаа деңнелче үнген, үлетпүр, социал болгаш транспорт инфраструк-туразының чаа-чаа объектилерин ажыглалче киирген. Округтуң спортчулары Олимпий болгаш Лондонга паралимпий оюннарынга Россияны төлептиг төлээлээннер.

2012 чылда Тыва Республи­каның үлетпүр болгаш казып ты­выышкын бүдүрүлгелери бүдү­рүл­ге хемчээлин дыка улгаттыр­ган­нар. Чуртталга бажыңнарын ре­гион­га шалыпкын туткан болгаш ажыглалга киирген. Бүгү көргү­зүг­лерниң эң чугулазы ажыл төлеви­риниң өзүлдези болган. Моон соң­гаар улам бурунгаарлаарының бай­далдарын эртип турар чылда республика идепкейлиг тургускан. Ол чогумчалыг чүүлдер экономи­каның өзүлдезин көргүскен, инвес­тицияның девискээрни сонуургаар чоруун тургузарынга идиг болган.

Бистиң кижи бүрүзүнүң — аңгы-аңгы  мергежилдиг болгаш назы-хар­лыг, улуг Сибирьниң, бодунуң ажы-төлүнүң келир үези дээш ха­рыысалгалыг кижилерниң, идепкей-лиг киржилгези турбаан болза, бо түңнелдерни чедип алы­ры бол­дунмас. Бедик мергежил болгаш тө­рээн черинге ынакшыл амыды­рал­дың шынарын улам ыңай эки­жи­дериниң, сибирьжи­лер­ниң арга­ларын болгаш салым-чаяанын ажыг­лаарынга байдал­дар­ны тургу­зарының талазы-биле сорулга­лар­ны чедиишкинниг күүседир арганы тургузар.

Чаа чыл — онзагай байырлал. Ол хүннү кым-даа чоок болгаш ынак кижилери-биле эрттирерин, оларны хөгледирин болгаш өөртү­рүн күзээр. Каш-даа харлыг кижи­­ге Чаа чыл, ооң бичиизинде ыш­каш, тоолга, илби-шидиге дө­мей болур, ынчан эң кайгамчык чүүлдер болурун манаар. Чоок кижилериңерниң чанынга алган чылыыңар силерни бүдүн чылдың дургузунда чылыдар, шактың коң­газының медээзи-биле холбаш­тыр бодап алган күзелдериңер күүсет­тинер болзун!

Силерге сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен! Сибирь­жи кадыкшылды, аайлажыыш­кыннар­ны болгаш чедиишкин-нерни күзедим! Аас-кежиктиг болуңар!

Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирьниң

федералдыг округунда Бүрүн эргелиг төлээзи В. ТОЛОКОНСКИЙ.

№ 154 2012 чылдың декабрь 29

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.