1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эргим сибирьжилер!

Эргим сибирьжилер!

Үнүп орар Чаа чыл-биле силерге сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен!

Эртип турар чылдың сөөлгү хонуктарында эң чугула бо­луушкуннарны кезээде сактыр болгаш түңнелдерни  үндү­рер бис. 2014 чыл бөдүүн эвес болган, геополитиктиг халдаашкыннарга бистиң чуртувус төлептиг харыылап, бодунуң хамаатыларының эрге-ажыктарын быжыы-биле камгалап шыдаан. Россия XXII кышкы Олимпий оюннарын эрттирген, чаалап алган медальдарның талазы-биле эң чедиишкинниг болган бис, Сибирьниң федералдыг округунуң спортчулары ниити команда тии­лелгезинге улуг салыышкынны  киирген.

Сибирьниң регионнарынга бо үе шылгалданың чылы болган. Бергелер турза-даа, үлетпүр        бүдүрүл­­гези өзүп, социал болгаш транспорт инфраструктуразының объектилери туттунуп, инвестиция төлевилелдери күү­­сеттинип турган. Чедип алдынган бүгү чүүлдер дээрге силерниң идепкейлиг киржилгеңер-дир.

2015 чылда Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 70 чылын демдеглээр бис. Сибирьжи дайынчыларның маадырлыг чоруктарын болгаш тылдың ишчилериниң эрес-шудургу ажыл-ижин кажан-даа утпас бис, бистиң тайбың келир үевис дээш амы-тынын бергеннер биске кажан-даа уттундурбас.

Эргим өңнүктер!

Чурттуң төөгүзү -- ол дээрге бистиң кижи бүрүзүнүң төөгүзү болгаш салым-хуузу-дур. Чаа чылдың дүнезинде өг-бүлевиске болгаш эштеривистиң аразынга Чаа чылды өөрүшкү-биле уткуу­рунга белеткенип тургаш, келир  үедеги планнарывысты база тургузар бис. Силерниң идегелдериңер болгаш кү­­зелдериңер бү­дер болзун, ажыл-херектериңерге чедиишкиннер турар болзун!

Ажы-төл кезээде кадык болгаш аас-кежиктиг болзун, өг-бү­­ле бүрүзү быжыг, бажың бүрүзүн­­ге чөпшээрежилге болгаш чаагай чүүлдер хөй болзун! Байырлал чырыткылыг, сагышка кезээде артар болгаш чаагай сеткилге бүргеткен болурун кү­­зедим!

Чаа 2015 чыл-биле!

Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирьниң федералдыг округунда Бүрүн эргелиг төлээзи  

Н. Рогожин. 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.