1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЭР БАШКЫЛАРНЫҢ ЧЫЫЖЫ

2017 чылдың ноябрь 17-де Кызыл хоорайның транспорт техникумунга Адалар хүнүн таварыштыр эр башкыларның чыыжы болуп эрткен. Аңаа Тыва Республиканың аңгы-аңгы школаларындан база ортумак өөредилге черлеринден  ниитизи-биле 250 эр башкы киришкен. Эр башкылар чыыжын чаа-ла 3 дугаар эрттирип турары бо.
Эр башкылар чыыжын  ниити Адалар шуулганындан чүге аңгы эрттирип турарыл дээн айтырыымга:“Кандыг-даа кижизидилге бир дугаарында өг-бүледен эгелээр деп шупту билир бис. Ынчалза-даа чаш уругнуң кижизидилгезинге школа база улуг рольду ойнап турар. Чүге дээрге өөреникчи кижи хөй үезин школага эрттирип турар. База алызында барып кандыг кижи болуру, кандыг эртем-билиг чедип алыры школада башкыларындан база чугула хамааржыр. Ынчангаш чаа өзүп орар оолдарывыс алызында барып төлептиг адалар болзун дээш Тыва Республиканың Чазааның, Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының, Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем ямызының, Тыва Республиканың Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентствозунуң ажылдакчылары шупту катчып алгаш, Адалар хүнүн таварыштыр эр башкылар чыыжын эрттирип эгелээн бис. Кол сорулгавыс — чаа школа доозар оолдарывыстың дээди эртем чедип алыры. Полиция шугуму-биле дээди эртем чедип алыр дээн оолдар, уругларга Россияның аңгы-аңгы хоорайларынче бюджет олуттарны күрүне берип турар. Чижээлээрге, эрткен чылын 130 олут берген. Ынчалза-даа бис­тиң доозукчуларывыстан чүгле 13 кижи дээди өөредилге черинче дужаап ап, ол бюджет олуттарже кирген. Чүге? Чүге дээрге бир болза өөредилгези шала кошкак, бир болза күш культурага шоолуг эвес, бир болза ада-иези шииттирип чораан, азы кадыының байдалы-биле дээш аңгы-аңгы чылдагааннар ужун шылгалдаларны эртип шыдавайн барганы хомуданчыг. Доозукчуларывыска шыырак белеткел чугула херек болуп турар. Ол дээрге келир үениң  адалары-дыр. Келир үеде үлегерлиг адалар болзун деп бодаар болза, амдан эгелеп ажылдааны дээ­ре. Бо чылын республиканың шупту школаларының доозук­чуларының саны 877 кижи, а полиция шугумунче 140 бюджет олут бар. Ынчангаш школада ажылдап турар педагог эр башкыларны чыып, чыышты эрттирип, “эр чугааларны” кылып турар ужурувус бо. Чыышка чүгле ол дугайын эвес, а оон-даа хөй эр кижилерге хамааржыр чидиг айтырыгларны көдүрүп, оларның мөзү-бүдүжүнүң дуга­йында кичээлдерни, илеткелдерни  эрттирип турар бис” – деп, Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем ямызының ортумак өөредилге черлерин сайзырадыр төптүң даргазы Сергей Лопсан чугаалады.
Чоокта чаа октябрь айда Адалар хүнүнге уткуштур­ рес­публиканың ортумак өөредилге черлериниң сур­гуулдарының болгаш башкыларының аразынга чарлаттынган эр кижиниң дүрүмнеринге үндезилээн видео-роликтер мөөрейиниң түңнелин үндүрүп, шаңналдарны тывыскан. Бир дугаар черни Кызылдың политехниктиг техникуму, ийи  дугаарын  Балгазынның  аграрлыг техникуму, үш ду­гаар черни Кызыл хоорайның А.Б. Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжи алган.
“Эр башкылар аразынга эң-не эки видео-ролик” деп номинация­га Шагаан-Арыг хоорайның техникуму, “Адалар хүнүнге уткуштур эң-не эки волонтержу ажыл” деп номинацияга Кызылдың эмчи колледжи, “Эр башкылар аразынга эң чогаадыкчы ролик” деп номинацияга Чадаана хоорайның  технологтуг техникуму, “Эр башкылар аразынга эң-не тускай ролик” деп номинацияга Кызылдың транспорт техникуму дипломнарны алдылар.
Адалар хүнүн эр башкылар аразынга демдеглеп эрттирип турары кончуг эки. Олар чүгле хурал-суглаа болгаш илеткелдер, кичээлдер, “угаан­ныг” хемчеглер-биле кызыгаарланмайн турар болду. Чижээлээрге, ба­йырлалга баш бурунгаар белеткенип, видео-роликтер мөөрейин чарлааны база өзүп орар салгалга үлегер болур дээр­зи чугаажок. Оон ыңай хурал соонда эр башкылар аразынга хол бөмбүүнүң маргылдаа­зы болган. Аңаа республиканың аңгы-аңгы школаларының база ортумак өөредилге черлериниң эр башкылары идепкейлиг киришкеннер.
Айдың ОНДАР.
Арслан АРАКЧААНЫҢ  тырттырган чуруу. 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.