1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЭР ХЕЙ, МАРИЯ!

Февраль 3-те “Найысылал” арт төвүнге «Чылдың студентизи – 2017» деп хоо­рай чергелиг мөөрей эрт­кен. Аңаа «Чылдың студентизи – 2017» деп атка Тываның сайгарлыкчы чорук техникумунуң студентизи Мария Ондар төлептиг болган. Ол техникумда рек­лама агентизинге өөренип турар. 
Мария Ондарның төлеви­лели-биле таныштырып:
— Мөөрейге “Алдын орук” өөредиглиг фирма" деп төле­вилелди таныштырдым. Ооң кол утказы – Тываның ыдыктыг Үстүү-Хүрээ, Кур-Чер суурундан ырак эвесте Бурган изи, Үттүг-Хая, Авыда Бурганның куйда овур-хевири, Эрзин кожуунда Кежеге даа, Мани хүртүзү дээш өске-даа черлерин виртуалдыг экскурсияга көргүзери болгаш аалчыларны, чурттакчы чонну ынаар чедирери. Бүгү-деле­гейниң солун тураскаалдарын, республиканың ыдыктыг черлерин көргүзери-биле виртуалдыг экскурсияларны найысылалдың школачыларынга техникумда­ удаа-дараа эрттирип турар. Ооң өртээ – 20 рубль. Оон аңгыда бистер ыдыктыг черлерже бөлүк аян-чорукчуларны техникумнуң “ГАЗель” маркалыг автомашиназынга чедирип, тураскаалдыг черлерниң төөгүзүн чугаалап берип, туризмниң бо хевирин сайзырадып турар бис. Орук өртээ 350 рубльден өрү. Төлевилелди кылыр бетинде, республиканың ыдыктыг черлеринче чедип, фото-чуруктарны тырттырып, чарыгдал санаашкыннарны кылган бис. Россияда 2017 чылды экология  чылы кыл­дыр чарлаан. Ынчангаш бистер төрээн чуртувустуң ыдыктыг черлеринге экскурсия эрттиреринден аңгыда, ооң девискээрин арыг-силигге тудары кол сорулгаларывыстың бирээзи. Школачылар виртуалдыг экскурсияларны аажок сонуургаар болду. Хоорайда чурттап турар уругларның аразында республиканың аңгы-аңгы булуңнарында ыдыктыг черлерни бир дугаар көрүп турарлары база хөй. Ынчангаш бо төлевилелим эки үнелелдерни ап, ажыктыг болур дээрзинге бүзүрелим улуг. 
2016 чылда Кызылдың А.Б. Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжин доостум. Хореограф мергежилдиг болгаш, мөөрейге уран чүүл чадазынга амгы үениң танцызын күүсеттим. Танцыны тургузарынга өөм ээзи Буян Чулакай эштери-биле дузалаан. Ол уран чүүл колледжинде хореография салбырында өөренип турар. Оглувус  Цендаюш 7 айлыг – деп, Мария чугаалады.
Уран талантылыг студент өг-бүлени байыр-найырче бо-ла чалаар болду. Олар танцылаар салым-чаяаны-биле акша-төгерикти ажылдап ап турар. Мария боду бүдүн өскүс, ынчангаш Буянның ада-иези ооң ава, ачазын солуп, аныяк өг-бүлеге дузалажып, уйнуун азыражып-карактажып турары улуг деткимче дээрзи билдингир. 
Мария Ондарның үш изиг­ күзели: бирээде, дээди өөре­дилге черин доозары, ийиде, Тываның күрүнениң “Саян” ыры-танцы ансамблиниң самчызы болуру, үште, өөнүң ээзи-биле танцы студиязын ажыдары. 
«Реклама садыг-саарылгада эң кол черни ээлеп турар болгай. Эскерип чоруурумга, сайгарлыкчылар, хуу фирмалар реклама агентилелдериниң ачы-дузазы дээш хөй чарыгдалды үнүдүрүп турар. Бир эвес танцы студиязы ажыдып алыр болзумза, амгы реклама агентизи мергежилим меңээ улуг ужур-дузалыг болур. Чүге дизе реклама таварыштыр сайгарлыкчылар, бүдүрүлгелер хөй хереглекчилерни, садып алыкчыларны хаара тудуп алыр. Техникумда бисти компьютерлиг графика, веб дизайн дээш оон-даа өске программаларга өөредип турар. 
Тываның Чазаа аныяктарны деткип турарынга өөрүп тур мен. Чоокку үеде өг-бүле бизнезин ажыдып алыры-биле аныяк сайгарлыкчылар деткиир күрүне программаларынга киржир сорулганы мурнувуста салып алдывыс. «Чылдың студентизи – 2017» деп мөөрейге тиилекчи болганымга башкыларым Мариана Булугунга, Айвар Норбужукка, Валентина Родниковага, өөм ээзи Буянга база чаңгыс курсчуларымга улуг деткимчени көргүскени дээш, өөрүп четтиргенимни илередип тур мен» – деп, Мария чылыы-биле чугаалады. 
Айвар Норбужук, директорнуң кижизидилге талазы-биле оралакчызы: 
— Марияга кандыг-даа даал­га берип каарга, ону эчизинге чедир күүсетпээн шаанда, оожургавас кижи. Ол бүдүн өс­күс-даа болза, бергелерге черле торулбас, аажок­ кызымаккай, харыысалгалыг, мурнунда салып алган сорулгаларын кезээде чедип алыр. Мария спортчу маргылдааларның, уран чүүл көрүлделериниң болгаш техникумнуң хөй-ниити ажылдарының идепкейлиг киржикчизи. Хореограф мергежилдиг болгаш, ол студентилеривис­ти аңгы-аңгы мөөрейлерге белеткеп, танцыларны боду­нуң чогаадыкчы көрүжү-би­ле тургузуп турар. Чартык чыл­дың түңнелдери-биле Мария эки өөредилгелиг, хөй-ниитичи студентилерниң санынче кирген – деп чугаалады. 
Марияның күзелдери, мурнунда салып алган сорулгалары бүдер-ле болзунам.
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Чурукта: Мөөрейниң тиилекчизи Мария Ондар (ортузунда) 
Кызылдың эрге-хоойлу болгаш экономика техникумунуң төлээлери
Аделина Монгуш биле Долгармаа Кара-Сал.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.