1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЭШТИР БАССЕЙННИ АЖЫТКАН

ываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дыштаныр хүннерде Барыын-Хемчик кожуунга чорааш, Ак-Довурак хоорайда эштир бассейнниң байырлыг ажыдыышкынынга киришкен. 
«Күш-культура болгаш спортту хөгжүдери» күрүне программазы-биле 25 дөрбелчин метр хемчээлдиг, чаа бассейнни туткан. Аңаа хары угда 32 кижи, а хүнде 500 хире кижи эштип болур. Ол бассейн-биле кады республикада ам беш эштир бассейн ажылдап турар. Шак-ла ындыг бассейннерни найысылал Кызылда база Улуг-Хем кожууннуң төвү Шагаан-Арыг хоорайда туткан.  
Шолбан Кара-оол ак-дову­ракчыларга хоорайның болгаш кожууннуң амыдыралында чугула болуушкун-биле байырны чедирип, чаа бассейнни шын ажыглап база айыыл чок чоруун хандырары-биле профессио­нал инструкторлар, чогуур дериг-херекселдер-биле четчелээ­ри чугула деп демдеглээн. Оон аңгыда  бас­сейнниң суг сордурар системазын чедир кылып, кол инженер четкилерин быжыглаарын Тыва­ның Баштыңы айыт­кан. Чаа трансформаторну ажылдадып эгелээн болгаш, чырык энергиязының хандырылгазы-биле айтырыг турбас ужурлуун­ чугаалаан. Хоорай чагыргазы өскүс болгаш хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерден уругларны халас киирерин хандырып, уруг­ларга кызыгаарлаашкын тургус­пазын чедип алыр ужурлуг.  
Респуб­лика дузазы-биле Ак-Довурак хоо­рай элээн хөгжээн деп Тываның Баштыңы демдег­лээн. Бассейнден аңгыда, кылымал шывыглыг бут бөмбүү шөлдүг чаа стадионну ажыткан, респуб­лика бодунуң акша-хөреңгизи-биле чаа котельнаяны тудуп турар, ол эрги ЧЭТ-ти солуур.  
«Ак-Довурак алдар-аттыг төө­гүлүг. Шагда ону респуб­ли­каның барыын найысылалы дээр турган. Берге чылдарның соонда хоорай бут кырында катап көдүрлүп эгелээнин көөрге, эки-дир. Хоорай арыг-силиг, чон ажыл-ишчи апарган. Силерни деткиир дээш, кызып турар бис. Стадион биле бассейн – чүгле эгези-дир» — деп, Чазак Даргазы аазаан.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң Өөредилге яамы­зының удуртулгазы-биле кады 10 муңдан чартык миллион рубль түңнүг сертификаттарны Кызыл-Мажалык суурнуң тулган дээн башкыларынга тывыскан. Шуулган үезинде улуг ужур-уткалыг эгелекчи санал үнген – РФ-тиң Президентизи В.В.Путинниң даалгазы-биле Сочиде ажыткан «Сириус» уругларның өөредилге төвү ышкаш салым-чаяанныг уругларны деткиир республика төвүн үндезилеп тургузар.
«Уруг бүрүзүнүң онзагай та­лантызын бүрүн ажыдып, уруг­ларның бот-тускайлаңын сайзырадырын кезээде дет­киир мен. Ынчангаш «Сириус» федералдыг төп ышкаш боттуң төвүн ажыдар дугайында бистиң өөредилге яамызының саналын деткип тур мен. Ону кылыр-даа ужурлуг, кылыр-даа бис» — деп, ол чугаалаан.  
Шолбан Кара-оол республикаже барыын таладан кирер автомобиль оруун база чажыт арага аймаан киир сөөртүп турарын хынап чорааш, орук-пат­руль албанының көжүп чоруур постузунуң кайы хире ажылдап турарын көрген. Полиция-даа, тус чер чагыргазы-даа көжүп чоруур постуну дээштиг ажыглап турарын республика баштыңы демдеглээн. Пост чыл дургузунда Тываже хоойлуга чөрүштүр киир сөөрткен он-он тонна араганы хавырган. Чазак Даргазының келириниң бичии-ле мурнунда сөөлгү эң улуг партияны туткан.  
Бодунуң чурттакчыларының ортузунга амыдыралдың кадык овур-хевирин организас­тааны дээш, Шолбан Кара-оол Ак-Довурак хоорайның удуртулгазының кү­же­нииш­кинин демдеглээн. Күш-куль­тура болгаш спортта эң хөй ки­жи­лерни хаара тутканы-биле мурнакчылар одуруунда. Неделя санында культура болгаш спорт­чу массалыг хемчеглер эртип турар.  
Республика Баштыңы кожуун­га чорааш, Алаш хемге дош кырынга балыктаашкын се­зонун хагган солун байырлалды көрген. Организаторлар Тываның шупту кожууннарындан балыкчыларны чыып, маргылдааны беш чыл улаштыр эрттирип турары бо.  
"Дыштаныр хүннүң ажыктыг бир хемчээнге чордум. Ак-До­вурак хоорайның Адалар чөвүлели, хоорай чагыргазы Алаш хемге дош кырынга балыктаашкын сезонун хаар деп шиитпирлээн. Ийи чүс ажыг кижи чыглып келген. Адаларның хөй кезии ажы-төлүн, оолдарын эдертип алгаш келгени эки-дир. Кадык амыдыралдың эки эгелээшкинин деткиир апаар! Балык тударындан аңгыда, дошту дүрген ояры, дериг-херексели-биле эң дүрген маңнаар маргылдааларга бодум шаңналдарым тургустум… Дыка хөглүг болду! Балыктың чемней бээрин манап, шайлап олура, ажык-чарлыг чугаалаштывыс-даа. Четтирдим, чаңгыс чер-чурттуглар!» — деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.