1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЭҢ-НЕ ИДЕПКЕЙЖИ, ЭҢ-НЕ ХАРЫЫСАЛГАЛЫГ

Кызыл хоорайның девискээ­ринде бүдүн чыл дургузунда болуп эртип турар хөй-ниити ажылдарының идепкейжи, бот-тывынгыр аныяктарының Чаа чыл балы Кызылдың транспорт техникумунга болган. Балче хөй ниити каттыжылгаларының волонтерлары, спортчулар, аныяк артистер, аңгы-аңгы өөредилге черлериниң идепкейжи студентилери, хоорайның КВН клувунуң активчилери ниитизи-биле 200 ажыг кижи чалаттырган. Оларны Кызылдың мэриязының культура, спорт болгаш аныяктар политиказының департаментизиниң ажылдакчылары өөрүшкү-биле уткуп алганнар. 
Аныяктар байырлалдың кол маадыры Шивиниң чанынче оол, кыс кылдыр четтинчипкеш, узун дургаар чаттынган кызыл хевистиң кыры-биле, аянныг ырыга болгаш изиг адыш часкаашкыннарынга үдетпишаан, кирипкеннер. Кызыл хоорайның хореография школазының «Фиеста» спортчу танцы студиязының чаштары латин-американ композициялыг чараш танцы самы-биле байырлыг кежээ­ни ажыткан. 
Кызыл хоорайның мэриязының культура, спорт болгаш аныяктар политиказының департа­ментизиниң начальниги Мерген Макарь, байырлыг кежээниң маадырларынга үнүп олурар Дагаа чылында чаа-чаа бот-тывынгыр чогаадыкчы чорукту, бедик чедиишкиннерни, бүгүдеге чүгле экини күзеп, байыр чедирген.    
Кандыг-даа балды чараш хептер болгаш танцы каастап, аянныг шинчиже киирер.­ Балдың кыс кадыннары хөй ке­зиинде узун чараш платьелерлиг, а эр маадыр­лар костюмнарлыг… Эрес кашпагай оолдар өңгүр, чараш хептиг даңгына кыстарны чалааш, Венаның вальзын танцылааны байырлалды улам каас­таан. Танцы соон­да­ Чаа чылдың хүндүлүг аалчылары Соок-Ирей биле Харжыгашты аныяктар кыйгырып алганнар. Орус, тыва, моол дээш оон-даа өске дылдарга шүлүктеп, ырлап, солун, каттырынчыг анекдоттарны чугаалап, ойнап-хөглеп, каттыржып шаанга киргеннер. Соок-Ирей биле Харжыгаш оолдар,­ уругларның ыры-шоорун мага хандыр дыңнап, чигирзиг белектерни берген.
Хөглүг, магаданчыг кежээниң база бир кол кезээ — шаңналдар тыпсыры. Кызылдың девискээриниң арыг-силиин тудуп, хөй-ниити ажылдарынга эң-не идепкейлиг, харыысалгалыг киржип чоруур аныяктарның хөй-ниити организацияларын мэрияның ажылдакчылары демдеглеп, шаңнаан. Оларның аразындан бирги черге «Тываның буянныг чүректери» республиканың аныяк­тар каттыжылгазы төлептиг болган. Ийиги черни — «Россияның аныяктар эвилели», үшкүзүн «Мээң найысылалым» олар алганнар. 
Дараазында «Эң-не тергиин хөй-ниити организациязы – 2016» деп мөөрейге 1-ги черни — ТывКУ-нуң студентилер шта­вының отряды, 2-ги черни — Тыва­ның политехниктиг техникуму биле Респуб­ликаның эмчи колледжи, 3-кү черни Кызылдың экономика болгаш эрге-хоой­лу биле транспорт техникумнары үлеш­кеннер. Ол ышкаш Тываның тудуг техникумунуң аныяктары «Ажыл-агы­йынга бердинген» деп номинацияга төлептиг болган.
2016 чылдың социал ажыл-херээнге хамаарышкан хемчеглерге идепкейлиг киришкени дээш, Кызылдың педагогика болгаш уран чүүл колледжтериниң, Тываның сайгарлыкчы чоруктуң, көдээ ажыл-агый техникумнарының хөй-ниити организация­ларынга хүндүлел бижиктерни  тывыскан. Чаа чылдың байырлалының дугайында чамдык студентилер үнелелди берди. 
ТывКУ-нуң 1-ги курузунуң студентизи база байырлыг кежээниң эрттирикчизи Чимис Кызыл-оол:
 – Чаа чыл балын мэрия биске организастап бергени дыка эки-дир. Чүге дээрге хоорайның волонтерлары дыштаныры-биле чыглып келгеш, бот-боттарывыс чоок таныжып алыр аргалыг болдувус. Оон аңгыда ниитилелдерниң киржикчилериниң аразында найыралы быжыгып, бот-боттары аразында арга-дуржулга солчурунга база эптиг деп бодаар мен. Мен баштай «Салгал» каттыжылгазынга кирип алган мен. Бистиң каттыжылганы Наталья Назаровна Самчид-оол хөй чылдарда удуртуп чоруур. Школа дооскан соонда ТывКУ-нуң студентилер ниитилелинче шилчий бергеним ол – деп чугаалады.
«Тываның буянныг чүректери» катты­­жылганың активчизи Доминика Ондар:
 – Бо балга келгеш, дыка хөй активчи аныяктар-биле таныжып алдым. Бистиң каттыжылгавыстың ажылын бедик үнелеп, бирги черни бергени дыка өөрүнчүг болду. Дараазында 2017 чылда база хоорайның-даа, республиканың-даа хөй-ниити ажылдарынга ам-даа идепкейжи, ак сеткилдиг киржир бис. Бо ышкаш аянныг, бедик көдүрлүүшкүннүг байырлалды организас­тап бергени дээш, мэрияга улуу-биле четтирдивис!
Бүдүн чыл дургузунда хоорайның арыг-силиин тудары-биле субботниктерге киржип, байырлалдарны, чыскаалдарны эрттиржип, улуг назылыглар, инвалидтер, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге дуза кадар акцияларны эрттирип чоруур аныяктар Чаа чыл байырлалын кады уткуп, бот-боттары аразында таныжып алыр аргалыг болганнар.  
Сайсуу ДАРГЫН-ООЛ.
Авторнуң тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.