1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Юристиң тайылбыры

Айтырыг: «Ажылынга хамаарышпас аарыгдан ажылдакчы аараан, ол амгы үеде инвалид апарганын бадыткаар шынзылга­ларны кылдырып турар. Ону чиик ажылче шилчидериниң эргежок чугулазын бадыткаар эмчи түңнелдерин көргүспээнде, ажыл берикчизи ону өске ажылче шилчидип болур бе?»

Харыы: «Ажылынга хамаарышпас аарыгдан аараан ажылдакчыны, ооң инвалид апарганын бадыткаар эмчи шынзылгазын көргүспээнде, ажыл берикчизи ону өске ажылче шилчидери албан эвес».

Yндезилели: Россия Федерациязының федералдыг хоойлулары болгаш өске-даа хоойлу-дүрүм актыларынга дүүштүр кылып берген эмчи түңнелдери, өске ажылче шилчиири чугула апарган кижиниң бижимел чөпшээрели езугаар ооң кадыынга хора чедирбес, ажыл берикчизинде бар өске ажылче ажыл берикчизи ону РФ-тиң Күш-ажыл кодекизиниң 73-кү чүүлү езугаар шилчидер хүлээлгелиг.

Эмчи түңнелдери езугаар дөрт ай хуусаада өске ажылче кезек када шилчидери чугула апарган ажылдакчы ол ажылче шилчииринден ойталааан азы ажыл берикчизинде ындыг ажыл чок таварылгада эмчи түңнелдеринде айыткан хуусаа иштинде ажылдакчыны ажыл берикчизи ажылындан (албан-хүлээлгезинден) түр када хостаар хүлээлгелиг. Ажылдан хостаан хуусаа иштинде ажылдакчыга шалыңны санап бербес, РФ-тиң Күш-ажыл кодекизинде көрдүнген чүүлдер болгаш өске-даа федералдыг хоойлулар, коллективтиг керээлер, чөпшээрежилгелер, күш-ажыл керээлеринде таварылгалардан аңгыда.

Эмчи түңнелдери езугаар ажылдакчыны өске ажылче дөрт ай хуусаадан хөй үеде азы доктаамал шилчидери чугула апарган, ынчалза-даа ажылдакчы өске ажылче шилчииринден ойталаан азы ажыл берикчизинде оон өске ажыл чок болза, РФ-тиң Күш-ажыл кодекизиниң 77-ги чүүлүнүң 1-ги кезээниң 8-ки пунктузу езугаар күш-ажыл керээзин соксадыр.

Россия Федерациязының федералдыг хоойлуларынга болгаш өске-даа хоойлу-дүрүмнеринге дүүштүр  кылган эмчи түңнелдеринде ажылдакчыны ажылдаар шаг-шинээ чок деп санаан болза, РФ-тиң Күш-ажыл кодекизиниң 83-кү чүүлүнүң 1-ги кезээниң 5-ки пунктузунга үндезилеп, кайы-даа таладан хамаарышпас байдал деп барымдаалап, күш-ажыл керээзин соксадырын база кичээнгейге алза чогуур.

Аарыглар, кемдээшкиннер болгаш өске-даа уржуктарның кеми-биле аар хоочурап аараан кижилер 1995 чылдың ноябрь 24-те № 181-ФЗ «Россия Федерациязында инвалидтерниң социал камгалалынынң дугайында» федералдыг хоойлунуң 1-ги чүүлү езугаар социал камгалалдыг болур ужурлуг.

 Кижини инвалид деп хүлээп көөрүн медицина-социал экспертизаның федералдыг албан черлери чорудар. Кижини инвалид деп хүлээп көөрүнүң чурумун Россия Федерациязының Чазаа доктааткан.

Мага-боду үр болгаш ханы хоочурап, кижи боду амыдырап- чурттаары бергедээни-биле холбаштыр 2006 чылдың февраль 20-де № 95 «Кижини инвалид деп хүлээп көөрүнүң чуруму болгаш негелделериниң дугайында» РФ-тиң Чазааның доктаалының (моон ыңай – чуруму) 7-ги пунктузунга дүүштүр инвалид деп хүлээп көрген кижиге бирги, ийиги болгаш үшкү бөлүктүң инвалиди деп, а 18 хар четпээн хамаатыларга «инвалид уруг» деп категорияны доктаадыр.

Кайы бөлүктүң инвалиди деп хүлээп көргенин бадыткаан шынзылганы болгаш хууда реабилитация программазын инвалид деп хүлээп көрген хамаатыга чурумнуң 36-гы пунктузу езугаар тыпсыр.

Ажылдакчыны өске ажылче шилчидер талазы-биле ажыл берикчизиниң хүлээлгелери доктааткан чурум езугаар үндүрген эмчи түңнелдеринден хамаарылгалыг.

Ынчангаш ажылдакчының ажылга хамаарышпас аарыы, ооң инвалид апарганын бадыткаар шынзылганы ажылдакчының кылдырып турары дээн ышкаш байдалдарда ажылдакчыны өске ажылче шилчидери ажыл берикчизиниң хоойлу езугаар хүлээлгези эвес.

 

А.В.Сергомасова, Россия Федерациязының Саналга палатазы.

№ 44 2013 чылдың апрель 13.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.