1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЯНЗЫ-БҮРҮ АКЦИЯЛАР, ШУУЛГАННАР-БИЛЕ ДЕМДЕГЛЭЭР

Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол аныяктар-биле.

 

Россияга Аныяктар хү­нүн  даарта, июнь 27-де, дем­деглээр. Тывага ол хүн­нү июнь 24-те Аныяк­тар сесерлиинге кросс­фит-биле (күш-шыдал мар­гылдаазы) эгелээн. Бо хүннерде аныяк эмчилер, ин­женерлер, тудугжулар, эртемденнер, экономистер, сайгарлыкчылар, спорт­чулар дээш өске-даа адыр­ларның аныяк специа­лис­тери база аныяк өг-бүлелер-биле бүгү ажыл-агый адыр­ларының хоочуннары, удуртукчулары бол­гаш сайыттары ужура­жыл­га­лар­ны эрттирер.

Сайыттар болгаш албан чер­лериниң удуртукчулары, аныяктарга чүгле байыр че­диреринден аңгыда, оларның берге айтырыгларын шиитпир­лежиринге, келир үеде планна­рын кады тургусчурунга дузазын көргүзерин күзеп турарлар.

Июнь 26-да «Чаңгыс хемниң уруглары» деп төлевилелдиң иштинде «Тываның аныяктары Улуг-Хемниң арыг-силиг эрии дээш!» деп экологтуг акция болур. Ол-ла хүн «Азия Төвү» скульптурлуг комплекстиң ча­нын­га «Аныяктар наркотик­терге удур!» деп акцияны эрттирер.

Июнь 27-29 хүннеринде Тыва Республиканың муниципалдыг удуртулгазының болгаш күүсекчи органнарының, фондулар тө­лээлериниң, чедиишкинниг сайгарлыкчыларның киржилге­зи-биле бизнес-инкубаторга арга-дуржулга солчулгазы, ужуражылгалар болур.

Эң-не кол хемчег – июнь 27-де Кызыл кожуунга «Суур – аныяктарга аргаларның де­вискээри» деп аныяктар шуул­ганы.

Ол ышкаш өөредиглиг шөл­дерге «Тываның коман­дазы-2030» деп лидерлер шуулганының «Эки турачы чорук», «IT бол­гаш медиа», «МЖК болгаш чаа­гай­жы­дылга, эколо­гия», «Сен – сайгар­лык­­­­чы» деп төле­ви­лелдерниң та­ныштырылгазы бо­лур. Аңаа эң-не эки төлевилелдерни эксперттер ши­лиир. Ооң-биле чер­­ге­леш­тир «Чыл­­дың эки тура­чы­зы» деп Бүгү-российжи мөө­рейниң киржикчилериниң төле­вилелдерин, ылаңгыя бизнес-десант төлевилелдерин аңаа көөр.

«Буянныг Тыва», «Эки чүүл­ден кыл» дээн кыйгырыглар мөө­рейи, «Дидим чорук шко­лазының» көргүзүглүг оюннары база аныяктар ара­зынга ГТО болгаш АК-47 автоматты чазар, чыырынга мөөрейлер болур.

Ол-ла хүн Улусчу чогаадылга бажыңының 2-ги каъдынга 11.00 шакта аныяктарга ажылдар яр­марказы болур. Аңаа-ла «Канчап чедиишкинниг апаар», «Эки ажылды канчаар тып алырыл», «Оратор уран аргазының ча­жыттары», «Хөй дылдар били­риниң ажыктыы» «Социал чет­ки­лерге болгаш Инстаграмга ат-алдарын бедидип алыры» дээн мини-лекцияларга аныяк­тар олуржур аргалыг. База психологтуг, бизнес болгаш социал төлевилелдерге, ажыл шилип, тургустунуп алырынга дээш өске-даа тренингилерге киржип болур.

Арат шөлүнге июнь 27-де 17.00 шакта  Тыва Республиканың профессионал өөредилге албан черлериниң волонтерларының «Бис эвес болза, кымнар» деп акциязы эртер. 18.00 шакта КВН киржикчилериниң маргылдаазы эгелээр.

Ол-ла кежээ 20.00 шакта аныяктарга республиканың эң-не дээре аныяк коллективтериниң база Красноярскиден «MUZon» бөлүүнүң оюн-көргүзүүн ба­раалгадыр. Ол-ла үеде Каа-Хем суурга суг алган чер­ге идепкейлиг ажылдаан волонтерларга шаң­налдар тыпсыр.

Июнь 27-29 хүннеринде Ча­гытай хөлде ТывКУ-нуң «Бу­ре­вестник» дыштанылга баа­зазынга студентилерге аныяк сайгарлыкчыларның чайгы шко­лазынга өөредилгелер эртер.

Июнь 29-та Совет Тыва­ның 5 чыл стадионунга аныяк­тар командаларының ара­зын­га бут бөмбүүнүң маргылдаазы аарык­чыларны манап турар.

Июнь 29-30-де Тываның бүгү кожууннарынга аныяк өг­ленишкеннерниң байырлыг бадылаашкыны болур.

Июнь 30-де 12.00 шакта Арат шөлүнге «Аныяктар – кадык амыдырал дээш»  деп акцияга ат-сураглыг спорт­чулар, удуртукчулар, сай­гар­лык­чыларның, аныяк­тарның чадаг-тер­геге болгаш массалыг чадаг чарыш маңнаашкыны эртер. Чарыштың түңнелинде Аныяктар сесер­лиинге аныяктарны ГТО-нуң нормативтери, скейт­бор­дистер, роллерлер, чадаг-тер­гежилер аразынга «Драйв» маргылдаазы манап турар. База «Бистер – келир үе бис» деп студентилерниң байырлыг концертин бараалгадыр.

Июль 2-де Тыва үнде­зин куль­тура төвүнге Ты­ва Рес­пуб­ликаның волонтер­лары­ның чылдың бир­ги чартыында ажыл-ижиниң түңнелдерин үндү­рер хемчег болур. Аңаа Тываның эки турачыларынга волонтерлар дептержигештерин тыпсыр.

Июль 2-5-те «Көшкүн чон» деп төлевилелдиң кир­­жикчилери болгаш во­лон­тер­лар «Аныяк өг-бүлеге – кыш­таг» төле­ви­лелдиң кир­жик­чилериниң кыш­тагларынче дузалал ажыл­дары чорудар үнүүшкүннерни кылыр. 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.