1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ҮЕ-ШААНДА ЧЕДИРЕР ДЭЭШ...

Чурттуң почта харылзаазы эде тургустунуп, 2005 чылдан бээр «Россияның почтазы» деп чаңгыс аай ат-биле ажылдап, бистиң рес­публиканың девискээринде харылзаа шугумун тудуп, чоннуң чагыдып алган солун-сеткүүлдерин, чагааларын, номнарын, бандерольдарын, посылкаларын, көдээ черлерде чурттап чоруур хүндүлүг дыштанылгада чоннуң пенсиязын үе-шаанда чедирер дээш кылбас-ла ажылы чок.
Ниитилелдиң байдалы өскерилгени-биле кады олар ажыл-ижин база бир янзы чаартып, бурунгаар хөгжүп, чоннуң хереглелдерин база үе-шаанда хандырар дээш чаартылгаларны база чорудуп турар.
Ооң бир тодаргай херечизинге рес­публика иштинге солун-сеткүүлдерни кайы хире үе-шаанда чедирип турарын ыраккы барыын кожууннарның тодаргай чижектеринден сонуургап көрдүвүс. Республиканың эң хөй тиражтыг ниитилел-политиктиг солуну «Шын» Кызыл-Мажалыкка,  Ак-Довуракка, Тээлиге бир хонук озалдап келир болду.
«Россияның почтазының» ажылдакчылары Кызылга бөгүн үнген солунну ол-ла хүннүң эртенинде алгаш, кожууннарже чоруптар. Ыраккы барыын кожууннарның почтазын Чадаанага эккелгеш, аңаа кожууннар бүрүзүнге аңгылай үлээш, бир хонганда Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Сүт-Хөл кожууннарже бир-бир машиналар, Кызыл-Мажалык – Ак-Довурак – Тээли – Кызыл-Даг – Бай-Тал – Шуйже бир машина, Барлык – Аянгаты – Эрги-Барлык – Аксы-Барлык – Бижиктиг-Хая маршрутче база бир, Кара-Хөлге чедер машина Чадаанадан эртенгиниң 7 шакта үнүптер графиктиг.
Ак-Довурактың Постоянныйның почта салбырынче Чадаанадан үнген машина эртенгиниң 10 шак үезинде чедип келди. Олар орук ара Кызыл-Мажалыктың, Ак-Довурактың почта салбырларынга келгеш, чүъгүн дүжүргеш, ол черлерден алыр почтазын база чүдүрүп алгаш, улаштыр чоруп турар улус болду.
Чээрби ажыг чылдар иштинде чолаачылап келген Алексей Өдекеевич Монгуш, чагаа-хорааны почта салбырларының ажылдакчыларынга хүлээдип, хүлээп ап чоруур үдекчи Аяс Мергенович Аир-Санаа олар-биле чугаалаштым. Ол дүне республиканың девискээринге кончуг кылын хар дескизи-биле чагганындан оруктарның байдалы кончуг нарынын чугааладылар. Ынчалза-даа олар суур бүрүзүнге айтып каан үезинден озалдавас дээш чоруп турар улус болду.
Ынчангаш олар ол почта салбырынга хамааржыр солун-сеткүүлүн болгаш өске-даа чүүлдерни кончуг дүрген дүжүргеш, ол салбырдан алыр ужурлуг почтазын алгаш, Бай-Тайга кожуунче хаптылар.
Постоянный суурда ниитизи-биле 42 кижи «Шын» солунну бо чылдың төнчүзүнге чедир чагыдып алгаш, номчуп турарын почта салбырының оператору Алдынай Ооржак чугаалады. Ол ук салбырда Томск хоорайның харылзаа колледжин  дооскаш, ам 8 чыл ажылдап турарын чугаалады. Келир чылдың солун-сеткүүл чагыдылгазы ук салбырда база эки чоруп турар болду. «Шын» солуннуң доктаамал чагыкчылары ынак солунун үе-шаанда чагыдып алган болду.
Владимир ЧАДАМБА.
 Авторнуң тырттырган чуруу: Хоочун чолаачы
Алексей Монгуш (оң талазында) биле
почтаның үдекчизи Аяс Аир-Санаа.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.