1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ҮШ-ТОКПАКТЫҢ МАЛЧЫННАРЫ

Ада-өгбелеривистен дамчып келген ажыл-иш – мал малдаарынга сонуургалдыг аныяктар бедик көдүрлүүшкүн-биле “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелге киржип турар. Ажыл-ишчи, кызымак, шудургу кежээ аныяк өг-бүлелерниң саны көвүдээн тудум суурлар, кожууннар болгаш төрээн Тыва улам сайзыраар.

Арыг суглуг Ээрбек хемниң унунда Үш-Токпак деп черде “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң 2017 чылда киржикчилери Хүреш биле Саида Ооржактарның өг-бүлези кыштаглап турар. Ээрбектиң девискээри шээр мал тударынга кончуг таарышкан изиг оъттуг чер деп тус черниң чурттакчылары чоргаарал-биле чугаалаар. Бо хүнде хураганнарының баш саны – 140 четкен. Мал оолдаашкыны уламчылап турар. Аныяк кыштагжылар төлевилелдиң бо чылгы киржикчилери Белек биле Өлзей Оюннарга 200 баш төрүүр хойну дамчыдарынга белен.
Хүреш бичиизинден тура мал аразынга өскен болгаш ажыл-иштиң чымыштыын эки билир. Дыштанылга үезинде кырган ада-иезинге дузалажыры-биле аалынче чоруп каар. Өөнүң ишти Саида Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал чурттуг, Ээрбек школазында эге класстар башкызы. Дыштаныр хүннерде ол ийи оглун эдертипкеш, кыштагга кээр. Айдан үшкү классчы, Айран бирги классчы. Уруглары бут кырынга тургужеге дээр оларның чанында Хүрештиң ада-иези Наталья Доржуевна биле Уран-оол Хүлер-оолович дузалажып турар. 
Кыштагга кээривиске Хүреш малын кадарып чорупкан болду. Ынчангаш хүндүлүг дыштанылгада Наталья Доржуевна-биле чугаалаштым: “Кышты хүр-менди эрттивис. Хураганнарны база чидириг чокка доруктуруп ап тур бис. Хой кадарып чорда хураганнар төрүттүнүп келирге, Хүреш оларны хураган инчеекке суккаш, камныы-биле экээр кижи. Хой колдуунда өдекте төрүп тур. Эрткен чылын 200 баш хойга онааштыр 150 ажыг хураганны онча-менди доруктуруп алдывыс. Каа-Хем кожуундан дамчып келген хоювус мал оолдаашкынының үезинде хураганнарын хоспас, эки мал болду. Эрткен чылын чеди хой ийистээн. Бо чылын база манап тур бис. Чоокта чаа уруувус оглу-биле хой кадарып чорааш кокайга таварышкан. Оглу хараган аразынга чаштынып турда, алгы-кышкызы-биле ойладып, хоюн камгалап алган. Эрткен чылын черлик ыттар бир хоювусту тудуп каапкан. Кыштагда соталыг харылзаа дыка эки. Медээни дамчыдыптарывыс билек, аңчылар дарый келгеш, араатан аңны истеп, хемчээн ап турду. Өөр-өөр бөрүлер аалдар чанында улужа бээрге, дыка сезинчиг. Мүнне өршээлдиг, чидириг чок болдувус”. Бо чүүлдү допчузу-биле март 28-те четвергте № 33 «Шын» солундан номчуп болур.

Шончалай Ховалыг

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.