1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ҮҮЛГЕДИГ БОЛГАШ ЯЛА

МЕГЕ ДЫҢНАДЫГ ДЭЭШ
 
Өөнүң ээзин аар кем-херек үүлгеткен деп полицияга дыңнадыг киирген херээжен кижини шенелдеге шииткен.
2016 чылдың август 11-де Кызыл хоорайның ол чарыкта дачалар ниитилелиниң Геологи­ческая кудумчузунда бажыңнарның бирээзинге улус арагалап турган, аңаа хүннешкен ашак-кадай аас былаажып эгелээн. 
Ол алгыш үезинде херээжен ашаан кезедир деп бодай берген. Ооң аргазы — аңаа хамаарыштыр меге дыңнадыг кылыры. Ындыг шиитпир хүлээп алгаш, ол херээжен ашаан он дөрт хар четпээн кыс уйнуунуң күш чогун ажыглап, ашаа күштеп каапкан деп дыңнадыгны  полицияже киирерин шиитпирлээн. 
Дүн ортузунда РФ-тиң Иштики херектер яамызының Кызыл хоо­райда иштики херектер эргелелинге чедип келген. Бир эвес меге медээ киирип турар болза, РФ-тиң КК-зиниң 306 чүүлү-биле кеземче харыысалгазынга онаажырының дугайында оперативтиг дежурный аңаа сагындырган. Ындыг турбуже херээжен өөнүң ээзин РФ-тиң КК-зиниң 131 чүүлүнүң 4 кезээниң «б» пунктузунда көрдүнген кеземче херээн үүлгеткен деп шын эвес медээ киирген билдириишкинни бодунуң холу-биле бижип берген.  
Ол билдириишкинге хамаарыштыр истелге органнары РФ-тиң Кеземче-Истелге кодекизиниң 144, 145 чүүлдерин езугаар хыналда чоруткан, ооң түңнелинде ол эр кижиниң уйнуун күштээниниң факты­зы бадыткаттынмаан. 
Суд меге медээ киирген херээ­женге хамаарыштыр аартадыр болгаш чиигедир барымдааларны өөренип көргеш, хосталгазын 6 айда шенелдеге казывышаан, база 6 ай дургузунда хыналдага турар кылдыр шииткен. 
Анна ООРЖАК,
Кызыл хоорайның прокурорунуң дузалакчызы.  
 
ТУДУП ХОРУГДААН
 
Кем-херек үүлгедииш­ки­нин кылган деп каразыттыр­ган кижини прокурорнуң негел­дези-биле тудуп хоругдаан.
Мерген Балбыр деп хамааты кижи чурттап орган оран-саваже хоой­луга чөрүштүр киргеш, оор чорукту кылган, ооң уламындан РФ-тиң КК-зиниң 158 чүүлүнүң 3 кезээниң «а» пунктузу-биле буруудаттырган. Кызыл район суду истелге үезинде ону тудуп хоругдаарының дугайында полиция органнарының дилээн четчир ба­рымдаа чок деп санааш, хандыр­баан. Ынчан прокурор каразыттырып турар, херек үүлгеткен соонда, чаштынып турган Балбырга баштайгы истелге органнарындан дезип, үүлгедикчи хе­рээн уламчылап болур деп түңнелди үндүргеш, ону тудуп хоругдаарын судтан дилээн. Оон аңгыда чурттап турар черинден ооң сагылга-чурумунга эки эвес үнелелди база берип турган.  
Суд прокурорнуң бадыткал­дарын хүлээп алгаш, тудуп хо­руг­даарының бүгү барымдаалары бар деп санаан. Ынчангаш Мерген Балбырны 2016 чылдың декабрь 5-ке чедир тудуп хоруг­даар деп шиитпирни үндүрген.
Сайлыкмаа САДЫР-ООЛ,
Тыва Республиканың 
прокуратуразында 
килдистиң улуг прокурору. 

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.