1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ҮҮЛГЕДИГ БОЛГАШ ЯЛА

ЭМЧИ МАСКАЛЫГ YПТЕКЧИЛЕР
Ноябрь 21-де Россияның ИХЯ-ның Кызылда эргелелиниң оперативтиг төлээлери өнчүге удур аар кем-херекти ажыткан.
Ноябрь 19-та 20 шак үезинде Россияның ИХЯ-ның Кызылда эргелелиниң дежурный кезээнге Кызылдың Калинин кудумчузунда бир садыгның садыгжызы телефон дамчыштыр арыннарында эмчи маскалары кеткен үш аныяк оол ону бижек-биле коргудуп тургаш, хүндүскү орулгазы 1500 рубльди күш-биле хунаап алгаш, билдинмес угже дезе бергенин дыңнаткан.
Полицияга дыңнаткан үптээшкин дугайында медээни алгаш, кем-херек үүлгедии болган черже оперативтиг истелге бөлүү четкеш, садыгның ажылдакчыларын айтыргаш, камераның тырттырган видеохайгааралының бижиин ап алган. Бо болган кем-херекке истекчи РФ-тиң Кеземче дүрүмүнүң 162-ги чүүлүнүң 2-ги кезээ-биле кеземче херээн оттурган.
Изии-биле кем-херек үүлгедиин истеп шыдавайн барган-даа болза, үш дугаар хүнде оперативтиг истелге ажылдарын чорутканының түңнелинде, полиция ажылдакчылары үптекчилерни тудуп хоругдаан. Эрге-хоойлу ажылдакчылары үптекчилерни тодарадырга, олар Кызыл хоорайның аңгы-аңгы өөредилге черлериниң студентилери болган.
Истекчилерниң илеретк ени-биле ук кем-херек үүлгедикчилери шак-ла ындыг 2 үптекчи херектерге база киржилгелиг болган. Найысылалдың бир садыг павильонундан шак ындыг арга-биле 12 муң рубльди, каш хонук бурунгаар 5 муң рубльди үптээн бооп турар.
Истелге ажылдары чорудуп турар үеде каразыттырып турар кижилер байысаалга үезинде дээрбедекчи халдаашкын үезинде бижек, шил сава, резин хол-хаптары база арыннарын чажырар дээш эмчи масказы ажыглап турганын өчээн. Бо чүүлдерни хавыргаш, истелге херээнге боттуг барымдаалар кылдыр кошкан, ол ышкаш үптекчилерниң оорлаан 3 муң рубль түңнүг акшазын база хавырган.
Истелге үезинде каразыттырганнар үптээшкин үезинде кым чүнү кылырын (рольдарын) үлежип алгаш, баш бурунгаар чепсээн белеткеп алгаш, демнии-биле кем-херек үүлгеткенин бадыткап турарын истекчи демдеглеп турар.
Херек үүлгедикчилериниң буруузун судка шынзыдып, бадыткаптар болза, 10 чылга хосталгазын казып шиидер кеземчени оларга онаар. Ол ышкаш эрге-хоойлу ажылдакчылары каразыттырганнарны өске-даа кем-херек үүлгедиглеринге киржип турганын тодарадып турар.
Тываның полициязы хамаатыларга кандыг-бир кем-херек азы чурум үрээшкини болган таварылгада полицияже дораан дыңнадырын сагындырып турар. Ол ышкаш когараан азы кем-херекти көрген кижи дораан дыңнадырга, кем-херек үүлгедикчилерин дилеп, тывары белен боор дээрзин билип алза чогуур.
 
«КАЙДА ХОРАН САДЫП ТУРАРЫЛ, ДЫҢНАТ!»
Тыва Республикада Иштики херектер яамызының Наркотиктиг бүдүмелдер садып-сайгарары дээш контроль талазы-биле эргелели ноябрь 14-25 хүннеринде республикага ведомстволар аразының «Кайда хоран садып турарыл, дыңнат!» деп Бүгү-россия чергелиг наркотиктерге удур акцияның ийиги чадазын эрттирген.
Хөй-ниити организацияларының, «Республиканың наркология диспансери» КБККА-ның эмчилериниң, назы четпээннер херектериниң талазы-биле ажылдакчыларның, полицияның участок өлээлериниң, эки турачы аныяктарның киржилгези-биле республиканың бүгү кожууннарынга наркотиктерге удур хемчеглерни чоруткан.
Ийи неделя дургузунда уламчылаан акцияның үезинде чурттакчы чонга дыңнадыры-биле хөй-ниити черлеринге, чагырга бажыңнарынга, өөредилге черлеринге болгаш өске-даа организацияларга 4000 хире хуудустарны тараткан, ол ышкаш хоойлуга чөрүштүр наркотиктер садып турар черлерниң дугайында чажыт медээ дыңнадыр ийи почта хааржактарын аскан. «Арбат» шөлүнге болгаш «Сүбедей» спорт өргээзиниң чанынга наркотиктиг бүдүмелдерни болгаш херекселдерни хоойлуга удур кылып бүдүрүп, садып-сайгарып турар черлерни, спирт холумактыг продукция база арага аймаан садарының дүрүмнерин хажыткан чоруктарны тодараткан таварылгаларда, ол ышкаш наркотиктен хамаарылгалыг кижилерни эмнеп, экижидер айтырыглар талазы-биле долгаар «бүзүрел телефоннарының» дугайында чурттакчы чонга дыңнадыр консультация пунктуларын тургускан. Наркотиктерге удур угланыышкынныг кылган стендилер болгаш плакаттарлыг суртаалды чоруткан, Тываның эки турачылар каттыжыышкыннары «флеш-мобтарны» ойнадып, тыва эстраданың артистери ыры-хөгжүмүн бараалгаткан.
ТР-ниң ИХЯ-ның парлалга албаны.

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.