1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

ХОСТАЛГАЖЕ ШИИТПИРЛИГ БАЗЫМ

МӨГЕЛЕР ЭРЕСТИГ-ЛЕ-ДИР!

Ноябрь 15-те Самагалдай суур­нуң спорт өргээзинге 4-6 харлыг бичии оолдар аразынга кожуун чергелиг тыва хүреш маргылдаазын Тес-Хем кожууннуң Начын мөгези Ахмед Чаймааның удуртулгазы-биле организастап эрттирген. 

СОЦИАЛ АНТРОПОЛОГ ЭРТЕМДЕН

Гуманитарлыг эртем­нерниң кандидады, социал антрополог Таяна Биче-оол­овна Аракчаа. 

ЫДЫКТЫГ БАЙ-ТАЙГАМ, ЫНДЫННЫГ-ЛА ТЫВА ДЫЛЫМ

Бай-Тайганыӊ школаларында тыва дылдыӊ амгы үеде байдалын шинчилээр сорулгалыг Тываныӊ гума­нитарлыг болгаш тускай со­циал-экономиктиг шинчилелдер институдунуӊ дыл болгаш моол шинчилелдер секторунуӊ эртем ажылдакчылары үнүпкен бис.  

ЧААРТЫКЧЫ АЖЫЛДАР

Дээди Хуралдың Даргазы Кан-оол Даваа ТывКу-нуң чаартыкчы ажылдарының делгелгезин көргеш: «Хөлчок солун ажылдар-дыр. «Кызыл-Ээрбек деп чүък чүдүрер демир-орук станцияның (өртээли) төлевилелин база көрдүм. Демир-орук – Енисей Сибириниң чеди улуг төлевилелиниң бирээзи.

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ АГРАР ШКОЛА-ИНТЕРНАДЫНДА

БУРУНГААР САЙЗЫРАЛДА

ТЫВА АЪТ: ШИНЧИЛЕЛДЕР УЛАМЧЫЛААР

Аай-дедир чорук кылыр
Аъттың ажыы аажок улуг.
Ажыл-ишке дузалыг дээш
Аътты аажок хүндүлээр мен.

ТЫВА ДЫЛЫМ - ЧОРГААРАЛЫМ

Тыва дылывыстың байырлалын чыл санында эрттирип чаңчыга берген бис. Аңаа тураскааткан хөй-ле хемчеглерниң эрттирип турары онза. Уруглар садтарында чаштардан эгелээш, улуг улус шупту национал идик-хевин кедип ап, оюн мөөрейлерге  идепкейин көргүзүп турары өөрүнчүг.

ЧАЛГЫН БОЛГАН ТЫВА ДЫЛЫМ

Кижи төрүттүнген черлиг, төрел чоннуг, төрээн дылдыг.

Кижиниң төрүттүнген чери-ыдыктыг, төрел чону буянныг, төрээн дылы чоргааралы.

ДИКТАНТЫНЫ БИЖЭЭН

Тыва дыл хүнүнге тураскааткан “Чоннуң диктантызы” акцияны Тываның гуманитарлыг болгаш тускай шинчилелдер институдунуң эртемденнери Кызыл хоорайда эрттирип турар. 

ТӨРЭЭН ДЫЛ - ЧОННУҢ ТЫНЫ

АМ БАЗА ТЫВА ДЫЛ ДУГАЙЫНДА
 

АК АДААРГАЛ-БИЛЕ КӨРГЕШ БАРГАН

БОК ТӨНГЕН!

Чоокта чаа Швецияда бок төнген деп чугаа делегейниң чоннарын кайгаткан. Шведтер харын-даа өске чурттарның богун киир сөөрткеш болбаазырадыр дугайында айтырыгны көдүрүп турарлар.

55 ДООЗУКЧУ АЛДЫН МЕДАЛЬДЫГ

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол школазын алдын медальдыг дооскан уруглар-биле чаңчыл ёзугаар ужуражылганы эрттирген. Бо чылгы доозукчулардан 55 кижи алдын медальдыг болган, оларның 25-и – Кызылдан, артканнары – көдээ школаларның доо­зукчулары.

Страницы