1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

МАЛЧЫННАРНЫҢ АМЫДЫРАЛЫН ШИНЧИЛЭЭН

ТӨӨГҮЛҮГ МЕДЕРЕЛДИ ТӨӨРЕТПЕС

Тываның эрги хартаачыларын солуур сорулга-биле совет Россияның Тывага турган ВКП(б)-ниң райбюрозу он оолду 1925 чылдың июльда Москваже өөредип чоруткан. 

ЭРТЕМГЕ ҮНДЕЗИЛЭЭН ШИИТПИРЛИГ ХЕРЕК

Февраль 7-де бүгү Рос­сияның эртем хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал Кызылда Улусчу чогаа­дылга бажыңынга болган. Ооң ажылынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база киржип, эртемденнерге байыр чедирген. 

БИЧЕ СУУРЛАРНЫҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИ: ЭРТЕМНИҢ, ЭРГЕ-ЧАГЫРГАНЫҢ КӨРҮЖҮ

«Дер үндүрбейн – ажык тыппас, дем каттыштырбайн – тиилеп шыдавас» деп чоннуң мерген угаадыын­да дег, Тываның эртемденнери суму даргалары-биле демин кадып, биче суурларның хөгжүлдезиниң дугайында сайгарылгалыг чугааны кылган. 

КАЯА-ДАА ЧАҢГЫЛАНЫП ЧОР, ӨЛЧЕЙ-КЕЖИКТИГ, ХАЙЫРАЛЫГ ТӨРЭЭН ДЫЛЫМ

УТТУНДУРБАС СОЛУН ЧЫЛДАР

ЧЕДИИШКИННЕРГЕ СОРУК КИРГЕН

ХОСТАЛГАЖЕ ШИИТПИРЛИГ БАЗЫМ

МӨГЕЛЕР ЭРЕСТИГ-ЛЕ-ДИР!

Ноябрь 15-те Самагалдай суур­нуң спорт өргээзинге 4-6 харлыг бичии оолдар аразынга кожуун чергелиг тыва хүреш маргылдаазын Тес-Хем кожууннуң Начын мөгези Ахмед Чаймааның удуртулгазы-биле организастап эрттирген. 

СОЦИАЛ АНТРОПОЛОГ ЭРТЕМДЕН

Гуманитарлыг эртем­нерниң кандидады, социал антрополог Таяна Биче-оол­овна Аракчаа. 

ЫДЫКТЫГ БАЙ-ТАЙГАМ, ЫНДЫННЫГ-ЛА ТЫВА ДЫЛЫМ

Бай-Тайганыӊ школаларында тыва дылдыӊ амгы үеде байдалын шинчилээр сорулгалыг Тываныӊ гума­нитарлыг болгаш тускай со­циал-экономиктиг шинчилелдер институдунуӊ дыл болгаш моол шинчилелдер секторунуӊ эртем ажылдакчылары үнүпкен бис.  

ЧААРТЫКЧЫ АЖЫЛДАР

Дээди Хуралдың Даргазы Кан-оол Даваа ТывКу-нуң чаартыкчы ажылдарының делгелгезин көргеш: «Хөлчок солун ажылдар-дыр. «Кызыл-Ээрбек деп чүък чүдүрер демир-орук станцияның (өртээли) төлевилелин база көрдүм. Демир-орук – Енисей Сибириниң чеди улуг төлевилелиниң бирээзи.

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ АГРАР ШКОЛА-ИНТЕРНАДЫНДА

БУРУНГААР САЙЗЫРАЛДА

ТЫВА АЪТ: ШИНЧИЛЕЛДЕР УЛАМЧЫЛААР

Аай-дедир чорук кылыр
Аъттың ажыы аажок улуг.
Ажыл-ишке дузалыг дээш
Аътты аажок хүндүлээр мен.

Страницы