1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

ТЫВА ДЫЛЫМ - ЧОРГААРАЛЫМ

Тыва дылывыстың байырлалын чыл санында эрттирип чаңчыга берген бис. Аңаа тураскааткан хөй-ле хемчеглерниң эрттирип турары онза. Уруглар садтарында чаштардан эгелээш, улуг улус шупту национал идик-хевин кедип ап, оюн мөөрейлерге  идепкейин көргүзүп турары өөрүнчүг.

ЧАЛГЫН БОЛГАН ТЫВА ДЫЛЫМ

Кижи төрүттүнген черлиг, төрел чоннуг, төрээн дылдыг.

Кижиниң төрүттүнген чери-ыдыктыг, төрел чону буянныг, төрээн дылы чоргааралы.

ДИКТАНТЫНЫ БИЖЭЭН

Тыва дыл хүнүнге тураскааткан “Чоннуң диктантызы” акцияны Тываның гуманитарлыг болгаш тускай шинчилелдер институдунуң эртемденнери Кызыл хоорайда эрттирип турар. 

ТӨРЭЭН ДЫЛ - ЧОННУҢ ТЫНЫ

АМ БАЗА ТЫВА ДЫЛ ДУГАЙЫНДА
 

АК АДААРГАЛ-БИЛЕ КӨРГЕШ БАРГАН

БОК ТӨНГЕН!

Чоокта чаа Швецияда бок төнген деп чугаа делегейниң чоннарын кайгаткан. Шведтер харын-даа өске чурттарның богун киир сөөрткеш болбаазырадыр дугайында айтырыгны көдүрүп турарлар.

55 ДООЗУКЧУ АЛДЫН МЕДАЛЬДЫГ

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол школазын алдын медальдыг дооскан уруглар-биле чаңчыл ёзугаар ужуражылганы эрттирген. Бо чылгы доозукчулардан 55 кижи алдын медальдыг болган, оларның 25-и – Кызылдан, артканнары – көдээ школаларның доо­зукчулары.

СЕРИИН ТАЙГАДА

Шериг-патриотчу «Отчизна» лагерьниң уруг­ларының сериин тайгада дыштанып турары солун. Сизим суурнуң чанында чайгы лагерьде баштайгы сезонда 48 оолдар, уруг­лар хаара туттунган. Олар Каа-Хем кожууннуң суурларындан болгаш Кызыл хоорайдан келгеннер.

ШЫЛГАЛДА - КЕЛИР ҮЕЖЕ ОРУК

Күрүне шылгалдазы – кижиниң келир үезин тодарадыр, амыдыралында эртер бир чадазы. Бо чылын республикада чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын он бирги класстың 2430,  тоску класстың 5647 доозукчулары дужаар. 

ХААК "АЪДЫ" ЧҮГҮРҮК БОЛЗУН!

Александр Шоюннуң “Хаак аъттар мунган оолдар” деп номунуң даштыкы арнында чурукта хаак аъттар мунган оолдарны көргеш, бодум база бо оолдар ышкаш хаак чавыдактап алгаш, аът мунган бооп ойнап чораанымны сактып келген мен. 

ДООЗУКЧУНУҢ ВАЛЬЗЫН ОЙНААН

9-ку классчы Айдыс Иргит, 1-ги классчы Вероника Бойко.

 

САГЫШ-СЕТКИЛДИҢ ЭРТЕМИ

Кижиниң бодун кижи кылдыр миннири, ооң угаан-медерели, сагыш-сеткили, бодун долгандыр хүрээлелче көрүжү, үе-чергелери, улуг-биче кижилер-биле хамааржылгалары, аажы-чаңы, өзүлдези, сайзыралы – бо шупту психология-биле холбашкан билиишкиннер.

ЧҮРГҮЙ-ООЛ АТТЫГ ШКОЛА

1941-1945 чылдарда­ на­йыралдыг кожавыс бо­­луп турган ССРЭ-ге өөс­кээн Ада-чурттуң Улуг да­йынынга эки туразы-биле киришкеш, Совет Эви­лелиниң Маадыры болган Хомушку Чүргүй-оолдуң төрүттүнгенинден бээр май­ның 10-да мугур 100 чыл болган. 

ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНЕРИ

4-кү курстуң студентилери башкызы Светлана Канзываа-биле.
 

"СИРИУСКА" ӨӨРЕНИРИ ААС-КЕЖИК

Мастер-класс
 

Страницы