1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

"ШКОЛАЖЕ ЧОРУУРУНГА ДУЗАЛА"

НОМ - КИЖИНИҢ ЭЖИ, СҮМЕЛЕКЧИЗИ

Ном – кижиниң угаан-бодалын эң-не сайзырадыр чүүл, ном дээрге, чааскаан болзуңза, сээң эжиң болур, арга-сүме хереглезиңзе, херек чүүлдерни база-ла оон дүрген тып алырың айтыкчың, дузалакчың, сүмелекчиң. 

"ӨӨРҮШКҮ" ЛАГЕРИНГЕ

Ак-Дуруг школазының баазазында чайгы дыштанылга лагери тургустунгандан бээр элээн чылдар болу берген. Чылдың-на аңаа уруг­лар кадыкшылын быжыглавышаан, ойнап-хөглеп дыштанып турар.

ХОВАЛЫГЛАРНЫҢ КЫЗЫ

ФИЗИКА ЭРТЕМИНДЕ БИРГИ 100 БАЛЛ

БИЛИП АЛЫРЫ АРТЫК ЭВЕС

ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы Елена Хардикова чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынга (ЧКШ) хамаа­рыштыр журналистерниң айтырыгларынга харыылаан. 

ЧЕДИИШКИННИГ БОЛУҢАР, ДООЗУКЧУЛАР!

Частың база бир кайгамчык байырлалдарының бирээзи – школачы сөөлгү коңга. Республиканың шупту школаларынга сөөлгү коңганың байырлыг чыс­каалдары дүүн, май 24-те, болуп эрткен. 

ЧЫРЫК ӨРТЕМЧЕЙ

Бо өртемчейде буянныг үүле-херектер кылып чоруур улус эвээш эвес. 

КИЧЭЭЛДЕРНИ ЭРТТИРГЕН

"ДАҢГЫНА-2017"

Дудуп Михаил аттыг культура тө­вүнге Кунгуртугнуң ортумак шко­ла­зының директорунуң өөредилге-кижизидилге тала­зы-биле оралакчызы Дарыймаа Доржу 5-тен 8-ки классчылар аразынга «Даңгына – 2017» деп мөө­рейни бедик деңнелге удуртуп эрттирген.

УМАЙ, УМАЙ, УМАЙЫМНЫ

Март сестиң хүнү чоок­шулаарга-ла, “херээжен” деп сөстү ажыглаарывыс көвүдей бээр. Бүгү- делегейниң Херээженнер хүнү, эргим херээженнер, хүндүлүг херээжен чон.... 

АЖЫЛЧЫН АНЫЯКТАРНЫҢ КАҢНАКЧЫЗЫ

Техникумнуң тергииннери.
 

"КЕЛИР ҮЕЖЕ БАЗЫМНЫҢ" ТИИЛЕКЧИЛЕРИ

СОНУУРГАЛЫ ХӨЙ ТАЛАЛЫГ

НАЙЫСЫЛАЛДЫҢ ТЕРГИИН БАШКЫЗЫ

Хоорай чергелиг “Чылдың башкызы” деп мөөрейге Кызылдың 8 дугаар школазының физика болгаш информатика башкызы Тайгана Сандак тиилекчи болган. 

Страницы