1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Өөредилге болгаш эртем

Географтыг диктант «Мээң чуртум – Россия»

Ноябрьның 1-де, Орус география ниитилели бодунуң 170 чыл оюнга тураскаадып, Россия Федерациязының бүгү регионнарынга «Бирги бүгү Россияның география диктантызы» деп акцияны организастап эрттирген.

ЭРГЕЛЕЛ 70 ЧЫЛДААН

Тыва Арат Республика ССРЭ-ниң хүрээлеңинге кирген соонда, республиканың бүгү булуңнарынга ортумак школалар ажыттынып, аңаа ажылдаар өөредилге шугуму-биле ханы билиглиг, тускай эртемниг башкылар дыка хе

ТООЛЗУГ ОРАН – ТОЖУ

Журналистиң орук демдеглели

ЧАЖЫТ «ДYЛГYYРЛЕРИ» КАЙДАЛ?  

ХОВАР МЕРГЕЖИЛДИГЛЕР

Октябрь 31 – имнээр очулдурукчунуң хүнү

АЖЫК КИЧЭЭЛДЕРГЕ ОЛУРУШКАН

Тыва Республиканың  Хөй-ниити палатазының Тес-Хем кожуунга хүнү

ЧААРТЫЛГАЛАР ЭВЭЭШ ЭВЕС

ТКУ-нуң көдээ ажыл-агый факультединде

Интервью

ЧААРТЫЛГАЛАР ЭВЭЭШ ЭВЕС

ТКУ-нуң көдээ ажыл-агый факультединде

Интервью

ТООЛЗУГ ОРАН — ТОЖУ

орукка чугаа

«Дириг ном» болган этнограф эртемден

Мен бодум 1969 чылдың апрель айдан эгелеп билдингир эртемден М.Б.Кенин-Лопсан-биле кады ажылдап, оон өөренип, арга-сүмезин ап чордум, ам кады кырыдывыс. Ол — езулуг «дириг ном» кижи.

Уран кыс удазынга ораашпас

Тываның күрүне университеди 20 чыл оюн демдеглээн

Тыва университет 20 харлаан

Октябрь 16-да Тываның күрүне университединиң тургустунганындан бээр 20 чыл оюнга тураскааткан  аңгы-аңгы байырлыг хемчеглер Кызыл хоорайга болуп эрткен.

«Ада-иези кандыг болдур, ажы-төлү ону дөзээр»

Кыска  намдарындан

КЫЗЫЛ ДИПЛОМ — ЧЕДИИШКИННЕР ЭГЕЗИ

Сентябрь 3-те Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оол  дээди болгаш ортумак өөредилге черлериниң кызыл дипломнуг доозукчулары-биле ужуражылганы эрттирген.

Чаа өөредилге чылы-биле

Бистиң Тожу кожууннуң девис­кээринде бо чаа өөредилге чылында 7 ниити билиг бээр ортумак школалар ажылдап эге­лээн. Ол школаларның шуптузунуң септелгезин эки кылгаш, 2015-2016 өөредилге чылын багай эвес көргүзүглерлиг уткуп алдывыс.

БАШКЫЛАРНЫҢ АВГУСТ ЧӨВYЛЕЛ ХУРАЛЫ

Тыва Республиканың педагогика ниитилелиниң бир улуг хемчеглерниң бирээзи чыл санында эртер өөредилге адырының ажылдакчыларының август чөвүлел хуралы август 28-те Улусчу чогаадылга бажыңынга болуп эрткен.

Страницы