1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ӨГБЕЛЕРНИҢ АЖЫЛ-ИЖИ

Аныяк малчыннардан ырак эвесте Ожук деп черде шээр, бода малын “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилелдиң 2016 чылдың киржикчилери Чоргаар биле Азиймаа Кууларлар малдап турар. Олар 200 баш төрүүр хойга онааштыр 142 хураганны онча-менди доруктуруп алган. Келир чылын 200 баш хураганны алыр сорулгалыг. 
Кыштаанда 20 тонна сигенни сөөртүп эккеп алган. Мал чемин хөйү-биле белеткеп алырга, мал-маганның деңгели эки болур дээрзин Чоргаар чугаалады. Кууларларның өг-бүлези 3 уруглуг: ийизи школа назылыг, хеймери “Чечек” уруглар садынче барып турар. Шээр малдан аңгыда 14 бода мал (8 саар инек), бир аът бар. 
Элээди үезинде кырган ада-иезиниң хоюн кадарып чорааш, амгы кыштааның турар чери таарымчалыг деп эскерип турганын Чоргаар чугаалады. 
“Хой кидин түлүк төрүп турар үеде кажаадан үнери барык болдунмас, дүне-даа, хүндүс-даа ында турар. Оътка кире берген хураганнарга сигенни бээр, сугну ижиртир, суланы чиртир, чылгаар дусту бээр дээш, ажыл черле төнмес” – деп, Азиймаа чугаалаар.
Чоргаар биле Азиймаа уктуг малчыннар. Бо хүнде оларның кыштаанда чырык чок. Тус черниң чагыргазы бо айтырыгны хүн батареялары-биле шиитпирлээр деп турар. Малды чылдың дөрт эргилдезинде, дыштаныр шөлээ чок кадарарынга чүгле эрес-кежээ, кызымак кижилер тааржыр. Малды семиртири-биле малчын кижи турлаг-хонаштарны эргий көжүп, хонган черинге кажаа-хораазын тудуп, өөн өглээр,  мал чеминге сиген-ширбиилди белеткээр – ажыл-ла хөй. Хандагайтының малчыннары бурунгаар көрүштүг, мергежилинге бердинген аныяктар-дыр деп билдим.
Бо чылын Өвүр кожуундан «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төле­вилелинге Хандагайтыдан Амыр-Санаа Кенен-оол, Солчурдан Чаяна Донгак, Саглыдан Ай-оол Донгак, Дус-Дагдан Айхана Монгуш, Чаа-Суурдан Эрес Тумат, Сарыг-Хөлден Эрес Куулар оларны чоннуң чыыштарынга шилээн.  
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Авторнуң  тырттырган  чуруу: Азиймаа биле Чоргаар Кууларлар.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.