1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ӨНЧҮ, ЧЕР, МАШИНА ДЭЭШ ТӨЛЕВИРЛЕР

Чыл санында өнчү-хө­реңги, чер болгаш ав­то­­транспорт дээш үндү­рүг­лерни төлеп турар бис. Эрткен 2017 чылдың ол үндүрүглериниң дыңна­дыг­ларын почта таварыштыр тарадырының дугайында Федералдыг үндүрүг ал­банының Тыва Республикада эргелели июль 10-да парлалга конференциязын эрттирген.

Үндүрүглер дыңнадыгларын канчаар чорударынга хамаарыштыр өнчү-хөреңги килдизиниң начальниги Байяна Куулар база үндүрүг төлекчилери-биле ажыл чорудар килдистиң начальниги Аяна Салчак журналис­терге тайылбырны кылган. Специалистерниң чугаалааны ёзугаар алырга, Тывада 94 муң үндүрүг дыңнадыгларын тарадыр. Оларның 28 ажыг муңун «Почта России» таварыштыр болгаш 65 муңун «Үндүрүг төлекчилериниң хуу кабинеттеринче» үндүр салыр. «Почта России» ол дыңнадыгларны бир ай иштинде тарадыптарын хүлээнген. Ынчангаш сентябрь ортан үезинге чедир үндүрүг төлекчилери дыңнадыгларны холунга алган турар ужурлуг.

Амгы күштүг болуп турар хоой­лужудулга ёзугаар дараазында таварылгаларда дыңнадыг болгаш квитанция чедиртинмейн барып болур: ол дээрге санаттынган үндүрүглер 100 рубльден эвээш болза; үндүрүгге чиигелделиг кижиге база өнчү объектизинге төлээр үндүрүү чок болза.

Тываның чурттакчылары болгаш бистиң регионда үндү­рүг онаар объектилерлиг хамаатылар 2017 чылдың декабрь 1 үезинге чедир 194,2 млн. рубль ажыг үндүрүгнү төлээр ужурлуг. Мурнуку көргүзүглер-биле деңнээрге, санаттынган үндүрүглер 1,3 катап азы 52 млн. рубльге эвээжей берген. Ооң чылдагааны чүдел дизе, өнчү-хөреңги, чер, транспорт үндүрүүнде өскерилгелерни кииргени.

Бо чылын үндүрүг хоойлу­жудулгазында чаа чүү өске­рил­генил? Ол ёзугаар алырга, бир улуг өскерилге – 2018 чылдан эгелеп Тыва Республикага хамаатыларның өнчү-хөреңги үндүрүүн санаарда, ооң кадастр өртээн барымдаалаары. Ийи дугаар өскерилге – 6 сотка чер дээш үндүрүг чиигелдезинче пенсионерлерни 2018 чылдан эгелеп киирер.

Чер үндүрүү­нүң чамдык чүүл­деринде өс­керилгелер неметтинген. Дараа­зында таварылгаларда мурнунда турганы кадастр өртээ-биле чаа кадастр өртээниң ылгалын төлээр апаар. Ол дээрге чер участогун ажыг­лаар чөпшээрелин өскертипкенде; участокту бир категориядан өскезинче шилчидипкенде база участоктуң шөлү өскерли бергенде.

Үндүрүг кодекизиниң 391 чүүлүнүң 5 пунктузун езугаар 600 дөрбелчин метр шөлдүг чер участогунуң үндүрүг баазазы эвээжээр. Ол чиигелдеге тус-тузунда 60 болгаш 65 харлыг эр-херээжен пенсионерлер хамааржыр. Ону чүгле чаңгыс участок дээш бээр.

2018 чылда үштен беш миллион рубль улуг өртектиг эрги эвес, 3 чыл чедир автомобиль дээш үндүрүгнү 1,1 коэффициентини немеп санаар. Өске автомобильдерге үндүрүг хевээр артар.

Ол ышкаш Тыва Респуб­ликаның «Организацияларның өнчү-хөреңгизиниң үндүрүүнүң дугайында» хоойлузунда өскерилгелер база кирген. Ол ёзугаар админстративтиг-ажыл-херекчи төптерниң объектилериниң кадастр өртээнге үндүрүг 0,1 хуудан 0,5 хуу чедир өскен. Үндүрүгге онаат­тынар шөл 1000 дөрбелчин метр турганындан 1500 дөр­белчин метр чедир улгаткан. Ынчангаш ук даңзыже бо чылын 30 объект кирген, эрткен чылын чүгле 3 объект турган. Оон аңгыда бо Даңзыже чүгле юридиктиг эргелиглерниң эвес, хуу сайгарлыкчыларның база хамаатыларның объектилери кирер.

2018 чылдың январь 1-ден анаа хамаатыларның үндүрүг өрелеринге амнистия көрдүнген. Ол ёзугаар 2015 чылдың январь 1-ге чедир өрелерни, торгаалдарны, хөөлерни үндүр бижип кааптар.

Үндүрүг чиигелдезин алыры хоойлуда өскерилге езугаар чиигей бээр. Хамааты кижи чанында турар кайы-даа үндүрүг органынче барып болур, документилерни электроннуг хевирге, боду эккеп азы почта таварыштыр-даа чорудуп болур.

Үндүрүглер төлелгезиниң дугайында информацияны Россияның федералдыг үндүрүг албанының nalog.ru. сайтызында https://snu.nalog.ru/ арнындан делгереңгей билип ап болур. Парлалга конференциязының төнчүзүнде ооң презентациязын Аяна Салчак чоруткан. Бо интернет арындан холунга алган дыңнадыгның утказын сайгарып билип алыры нарын эвес. Ол ышкаш кандыг-даа айтырыг-биле кайы-даа үндүрүг органынга кижи боду кээп болур ийикпе азы 9-40-51; 9-40-65 телефоннарже долгааш, сонуургаан айтырыынга харыыны ап болур. 

Надежда ЭРГЕП.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.