1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ӨӨРЕДИЛГЕ — ДЕПШИЛГЕНИҢ ҮНЕР ДӨЗҮ

ТР-ниң Баштыңы Ш. Ка­­­ра-оол Өөредилге яамы­зының 75 чылы-биле баш­кы­ларга, хоочуннарга база Тываның өөредилге системазының бүгү ажылдакчыларынга байыр чедирген.
“Чүгле силерниң профессио­нал ниитилелиңерге эвес, а бүгү республикага онзагай ужур-ут­­ка­лыг байырлал – Тываның Өөредилге болгаш эртем яамы­зының юбилейи-биле эң-не чы­лыг байыр чедириишкинимни хүлээп ап көрүңер! 
Тываның өөредилге системазы бөгүн – эртем-билиглиг кижилер болгаш бедик мергежилдиг специалистер херек амгы үениң ниитилелиниң нарын, хөй адырлыг болгаш эки организастаттынган институду. Тываның школалары Россияның 100 эң дээре школаларының санынче кирип турарын, доозукчулары чурттуң болгаш делегейниң алдарлыг өөредилге черлеринче кирип ап турарын чугааларга-ла четчир. Яамының структуразында чүгле школа болгаш школа мурнунуң албан черлериниң дээштиг четкизи эвес, а оон-даа ыңайгы профессионал белеткелдиң, ортумак болгаш дээди өөредилге черлеринге, ол ышкаш эртем-шинчилел организацияларынга чедир бар.
Өөредилге системазының кол-ла өнчүзү кижилер болуп турар болгаш болуп артар-даа. Чы­рыдыышкын херээнге душ болган, тоомча чок кижилер шы­­дашпас. Маңаа угаанныг, буян­ныг, кезээ мөңгениң шынарларын тарып шыдаар кижилер боттарынга шынчы болуп артып­ калыр. Силерниң араңарда ындыг кижилер муң-муң – анаа ажыл­дакчылардан, аныяк спе­циалис­терден эгелээш, алдар-аттыг профессионалдарга чедир. Ындыг эвес болза өөредилге бол­­гаш өске-даа адырларга көс­кү че­диишкиннерлиг болуп шыдавас бис.
Юбилейиңер-биле, эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Организация бүрүзүнге, коллектив бүрүзүнге бистиң чонувустуң чаагай чоруу дээш моон-даа ыңай хөгжүлдени күзедим! Тывага өөредилге адыры деп­шил­гениң үнер дөзү болуп, моон-даа соңгаар эки болгаш сайзыраңгай болурунга бүзүрээр мен. Шуп­туңарга каң кадыкшылды, чаагай чорукту, аас-кежикти күзедим!” – деп байыр чедириишкининде чугаалап турар.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.