1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"ӨӨРҮШКҮ" ЛАГЕРИНГЕ

Ак-Дуруг школазының баазазында чайгы дыштанылга лагери тургустунгандан бээр элээн чылдар болу берген. Чылдың-на аңаа уруг­лар кадыкшылын быжыглавышаан, ойнап-хөглеп дыштанып турар.
Бо чылын лагерьниң 2 дугаар сезону  июнь 29-та ажыттынган. Школа бичии кайгамчык солун чурт апарган. Ол чурттуң ады «Өөрүшкү». Кайгамчык солун чуртче баарда, «дүлгүүр» херек. Ол дүлгүүрнү тывар даалганы уругларга берген. Түңнелинде 8 класстың өөреникчизи Виктория Чымба тыпкаш, чурттуң эжиин ажыткан. Чурттуң иштинче 6 хардан 16 харга чедир шупту 50 уруглар болгаш оолдар моорлап кирген. Оларны янзы-бүрү хемчеглер эрттирер улуг зал, өөредилге болгаш эмчи кабинеттери, спорт залы, столовая манап турар болган. Уругларны 2 отрядка хувааган: 1-ги отряд – «Звезды», 2-ги отряд – «Непоседы».  Лагерьниң начальниги уругларга айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин сагыырын, орукка, кудумчуга оваарымчалыг чоруурун, эт-сепке, ойнаар херекселдеринге камныг, хумагалыг болурун чагып, сагындыргаш, лагерьге солун, хөглүг дыштанырын күзээн. 
Лагерьниң ажылының кол угланыышкыны – спорт болгаш кадык камгалалы. Кижизидикчи башкылар Р.Б. Ховалыг, Ч.Б. Чамыян уругларга өөредиглиг беседаларны, солун оюн-тоглааны, спортчу маргылдааларны,  янзы-бүрү темаларга куль­тура-массалыг хемчеглерни эрттирип турар. «Аныяк чурукчу», «Театрга ынактар» бөлгүмнеринде уруглар улуг сонуургал-биле кичээлдеп турар. Лагерьде уругларның аразында чурукчулар, ыраажылар, танцы-самга сундулуглар, спортчулар, хөглүг-баштак чаңныглар, томаанныглар, «опчокпайлар», чаптанчыгбайлар, угаанныглар дээш кандыг салым-чаяанныг, аажы-чаңныг кижилер чок дээр, ынчалза-даа кижи бүрүзү бодунуу-биле онзагай.
Чаагай чемнерни повар Б.А. Опай дуза­лакчызы А.Т. Маадыр-оол-биле белеткеп, уругларны чемгерип турар аъш-чеми чаагай амданныг болгаш янзы-бүрү хоолулуг. Эмчи С.С. Чолдак-Кара уругларны деңзилеп, хүннүң-не кадыкшылының байдалын хайгаарап, кадык болурунуң үндезини чүдел дээрзин тайылбырлап турар. 
Yе дыка дүрген эрткенин уруглар эскербээн, ам каш хонгаш лагерьге 2-ги сезон доостур. Дыштанып турар уругларда эң-не үнелээн чүүлүм — оларның лагерь дугайында бижээн чогаадыглары. Ам уругларның бижээн чогаадыгларындан үзүндүлер-биле таныштырайн.
 
«ӨӨРYШКY» ЛАГЕРИНДЕ
Эң-не солун оюн — хеп солчуп ойнаа­ры. Оолдар уруглар кылдыр кеттинер, уруглар оолдар кылдыр кеттинери болган…».
Айрана Зотова,
7 класс.
«ИВАН КУПАЛА» ХҮНҮНДЕ
«Иван купала» хүнү эң солун болган. Башкыларывыс хем кыдыы баарын чөпшээревээн. Ынчангаш лагеривистиң девискээринге суг-биле чашкылажып,  мага хандыр ойнап-хөглээн бис. 
Отрядтар аразынга бут бөмбүүнүң маргылдаазы болуп эрткен. «Непоседы» отряд тиилеп каан. 
Юбиляна Хомушку,
7 класс.
КЫС КЫЛДЫР КЕТТИНИП АЛДЫМ 
 «День наоборот» хүнүнде мен кыс кылдыр кеттинип алдым. Чараш платье кеткеш, челээш өңнүг  чаъш кыстырып алгаш, танцылап турдум. 
Челер-ой деп танцыны массалыы-биле танцылаанывыс база дыка солун болган.
Виталий Опай,
5 класс.
«Радость» лагери
   Мен бо школада өөренмейн турар мен, ынчалза-даа уруглар мени чылыг, чымчак хүлээп алдылар. Июнь 29-туң хүнүнде лагерьниң ажыдыышкынында дүлгүүр дилээр даалга алган бис. Ол дүлгүүрну «дээрбечилер» чажырып каан.  Дилээн түңнелинде дүлгүүрнү тып алган  бис. 
Отрядывыс ады «Непоседы». Хана-солунувуска  ховаганнар, смайликтер, чечектер чуруп алган бис.
Мээң бо лагерьге келгеш, сонуургаан чүүлүм Шагаан-Арыгдан келген Тайгана ол хоорайда чурттап турар төрелдерим Вика биле Айдыстың  чаңгыс классчызы болганы. 
Лагерьде шупту эш-өөрүмге, бичиилерге бүгү-ле чүүлдерге экини күзедим.
Чимис Чолдак-Кара,
7 класс. Чаа-Хөл».
 
«Өөрүшкү» лагерьге дыштанылгазының дугайында уругларның боттарының тырттырган чуруктары.
Салзынмаа Хомушку,
лагерьниң начальниги.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.